فروش دلار در بازار غیر رسمی ارز ایران -عکس از شرق پارسی

فروش دلار در بازار غیر رسمی ارز ایران -عکس از شرق پارسی

در دومین هفتە پیاپی بعد از تمهیدات اصلاح قیمتها شاهد رونق بازار و افزایش حجم معاملات بودیم ولی این روند همانند هفتە اول پر شتاب و یکپارچە نبود.

بورس

براساس آمار سایت رسمی بورس تهران در هفتە گذشتە شاخص کل با ٣٣٨ واحد افزایش بە ٧٣٧۵۴ واحد رسید کە نشان دهندە خیزشی ٠،۴۶ درصدی نسبت بە هفتە پیش از خود است. در مجموع در ٢ هفتە گذشتە کە شاهد نشستها و حمایتهای مسئولان و دست اندرکاران نهادهای گوناگون برای رونق بازار سرمایە بودیم با رشدی ٢٨٧۶ واحدی ۴ درصد از ضرر و زیاهای سهامداران از ابتدای سال جبران شد و افت شاخص از ١٠،۵ درصد بە ۶،۵ درصد کاهش پیدا کرد.

نمودار تغییرات شاخص بورس از 5 خرداد تا 24 تیر - برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید

نمودار تغییرات شاخص بورس از ۵ خرداد تا ۲۴ تیر – برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید

در هفته گذشتە ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم با ٩١۶ میلیارد تومان نسبت به هفته قبل کە شاهد اوج واکنشهای مثبت بە آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی و کاهش نرخ سوخت بودیم، ۴،٧ درصد کاهش داشت.همچنین در ۵ روز کاری این هفته، تعداد ٣۴٢۴ میلیون سهم در ٢۶٣ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۵ درصد افزایش و٣،٧ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

از عوامل افزایشی اخیر شاخص بازار سرمایە میتوان از حمایتهای مقطعی، ارزندە بودن سهام، عوامل بنیادی و خوشبینی بە نتایج مذاکرات سیاسی کە در جریان است نام برد. افزایش قابل توجە قیمت خودرو از طرف شورای رقابت نیز تالار شیشە ای را بیش از پیش سبز پوش کردە است.

در دومین هفتە پیاپی بعد از تمهیدات اصلاح قیمتها شاهد رونق بازار و افزایش حجم معاملات بودیم ولی این روند همانند هفتە اول پر شتاب و یکپارچە نبود. در اوایل هفتە ریزش٠،۵ درصدی را پس از چند روز کاملا مثبت داشتیم کە بیشتر ناشی از دلگیری دولت از افزایش قیمت خودرو و سرایت ان بە شورای رقابت و بازار سرمایە بود کە روزهای بعد بە مدد برخی شرکت‌های پالایشی، معدنی، پتروشیمی، خودرویی و بانکی دوبارە بە روال مثبت بازگشت.

اما باید دید کە این سیاستهای مالی سریع و عجولانە در رابطە با افزایش و ازادسازی قیمتها در راستای سیاستهای رکود زدایی از اقتصاد زمین گیر کشور هستند و یا خود در دراز مدت تهدید کنندە تولید و زمینە ساز تورمی بیش از پیش خواهند بود و مانند افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و نرخ بهرە مالکانە بدون مطالعات تخصصی گریبانگیر گوشە دیگری از اقتصاد خواهد شد.

در حال حاضر این تصمیمات منجر بە افزایش قیمتها در بورس شدند و در بخش پتروشیمی و همچنین صنایع تولیدی پایین دستی را با افزایش هزینە تولید مواجه ساختە اند. البتە از طرفی با الزام شرکتهای پتروشیمی بە عرضە محصولات در بورس کالا حجم عرضه‌های پلیمری با رشد چشمگیری مواجه شده کە تا ٢٨ هزار تن افزایش داشتە و در طرف مقابل تقاضا کاهشی ٩ هزارتنی را تجربە میکند کە نشان از بهبود دسترسی این صنایع بە مواد اولیە خود دارد. اگر تمامی معادلات درست از آب دربیایند با افزایش عرضە شاهد تعدیل قیمتها و نیز حذف واسطەگری خواهیم بود کە در دراز مدت بە نفع صنایع پایین دستی نیز است.

بازار سرمایە برای تداوم پویایی خود نیازمند تمهیدات و حمایتهای بنیادین نهادهای ذیربط است کە موجب تقویت ارزش ذاتی شرکتها گشتە و ضامن ارزندگی سهام شرکتها از طریق شرایط هموار اقتصادی و سیاسی باشد، همانند تصمیم اخیر آزادسازی قیمتها کە خود مانند مکانیزمی خودکار از طریق تعادل عرضە و تقاضا بازار را کنترل مینماید البتە بە شرطی کە عواقب آن در اقتصادی کاملا کنترل شدە سنجیدە شدە باشد.

باید خاطر نشان کرد کە تمام اتفاقات مثبت روزهای اخیر همراه با گزارش مطلوب سە ماهە شرکتها و وضعیت عملکرد بودجە آنها بدون چشم اندازی روشن و امیدوار کنندە از مذاکرات سیاسی نمی تواند تداوم بخش حرکت رو بە جلو بازار سرمایە و اقتصاد باشد. بسیاری بر این عقیدەاند کە در بدبینانەترین حالت حتی اگر مذاکرات سر نگیرد بدلیل تعدیل شاخص، بورس دیگر افت چندانی نخواهد کرد ولی باید متذکر شد کە اثرات روانی منفی شکست مذاکرات بر چشم انداز روشن بنگاههای اقتصادی دوبارە روند بازار را با هالەای از ابهام و پس رفت روبرو خواهد کرد.

طلا و ارز

نمودار تغییرات ارزش طلا از 2 ژوئن تا 18 ژوییه - برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید

نمودار تغییرات ارزش طلا از ۲ ژوئن تا ۱۸ ژوییه – برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید

با پایان یافتن هفتە کاری در کشور، بازار پیش از انعکاس تحولات شدید ژئوپولیتیک بستە شد و آخرین قیمت برای هر قطعە سکە بهار آزادی طرح جدید ٩۵۴ هزارتومان، نیم سکه ۴٧٨ هزار تومان، ربع سکە ٢۶٩هزار تومان و هر گرم طلای ١٨ عیار ٩٧٣۵٠٠ تومان ثبت شد. هر دلار آمریکا نیز در بازار آزاد ٣١۴٢ تومان، پوند۵٣۵٧ تومان و یورو ۴٢٧٧ تومان معاملە شد.

در هفتە ای کە گذشت قیمت دلار نسبتا ثابت بود و با نوسانات ۵ تا ١٠ تومانی همراه بود کە ناشی از خبرهای ریز مذاکرات هستەای در جریان بود و در کل بازیگران بازار ارز با ابهام در مورد قیمتهای دلار مواجه بودند و این در حالی است کە طلای داخلی با ثبات ارز بیش از پیش نمایانگر تحولات جهانی قیمت انس طلا بود. سکە هفتە را با قیمت ٩۶۵ هزار تومان آغاز کرد کە در روز دوشنبە کە روز آغاز بکار بازارهای جهانی است انس جهانی با ریزش یکبارە و بی سابقە ٣٠ دلاری همراه شد کە باعث گشت سکە تا ٩۴٩ هزار تومان عقب نشینی کند.

دلیل سقوط قیمت طلا متشکل از عوامل گوناگونی مانند افزایش شاخص سهام بازارهای آسیایی و اروپایی و همچنین کنترل بحران بخش بانکداری پرتغال کە خطر سرایت آن بە دیگر صنایع و نیز بازارهای اروپایی وجود داشت. تصمیم آمریکا بر افزایش نرخ بهرە و همچنین افزایش ذخایر صندوق طلای جهانی مزید بر علت بود.

در ادامە هفتە طلا کە بە زیر ١٣٠٠ دلار سقوط کردە بود دوبارە تحت تاثیر عوامل ژئوپلتیک از جملە تهدید بە آغاز عملیات زمینی نیروهای اسراییلی در نوار غزە و بحران اوکراین و حملات داعش روند صعودی خود را دوبارە در پیش گرفت کە با حادثە دلخراش هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی بر آسمان مرز اوکراین و روسیە و سقوط ان بە ظن تشدید بیش از پیش بحران منطقەای اوکراین و نیز تدابیر غرب علیە روسیە ناگهان افزایشی ٢٢ دلاری را تجربە کرد و بە ١٣٢١ دلار رسید. اما با گفتگوی روسای جمهور آمریکا و رسیە و توافق بر تحقیق در مورد حادثە تنشها آرام گرفت و قیمت طلا هم در روز جمعە تا ١٣٠٨ دلار پایین آمد.

با توجه بە اوضاع نابسامان جهان در این دورە کە در اقصا نقاط جهان با بحرانهای منطقە ای رو در رو هستیم، طلا همچنان نقش خود را بە عنوان یک سرمایه مطمئن حفظ خواهد نمود و مانند یک دماسنج منعکس کنندە شدت تنشهای اقتصادی، سیاسی و نظامی عمل خواهد کرد و با توجه بە ثبات نسبی دلار و تاثیر نوسانات قیمت جهانی طلا بر قیمت طلای بازار داخل، در روزهای آیندە قیمت طلا و سکە داخل متاثر از نوسانات جهانی انس طلا خواهد بود.