امروز پیش از ظهر تجمعاتی اعتراضی از سوی معلمان در دهها شهر ایران از جمله: تهران، قزوین، اصفهان، شیراز، تبریز، ساری، خرمآباد، کرمانشاه، سقز، مریوان، ممسنی، کازرون، دیواندره برگزار شده و در آنها معلمان خواستار افزایش دستمزدها، آزادی معلمان زندانی، آموزش رایگان و حق ایجاد تشکلهای مستقل شدهاند.

خبرها حاکی از آن است که در تهران و چند شهر دیکر این تجمعات به درگیری با پلیس انجامیده و در تهران بیش از ده نفر از معلمان بازداشت شدهاند.

معلمان در ایران دارای یکی از پایینترین میانگینهای حقوق هستند.