تصاویری از مصطفی الحاج یکی از زندانیان فلسطینی که قرار است اسرائیل آنها را آزاد کند، در یکی از روستاهای کرانه غربی - عکس از آسوشیتدپرس

تصاویری از مصطفی الحاج یکی از زندانیان فلسطینی که قرار است اسرائیل آنها را آزاد کند، در یکی از روستاهای کرانه غربی – عکس از آسوشیتدپرس

دولت اسرائیل روز دوشنبه ﻓﮭرﺳت ٢۶ زﻧداﻧﯽ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ را که ﻗرار اﺳت تا روز چهارشنبه آزاد ﺷوﻧد اعلام کرد.

این اقدام دولت اسرائیل در چارچوب گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها و در مرحله نخست از روندی طولانی‌تر صورت می گیرد.

اسرائیل قرار است در این چارچوب در مجموع ۱۰۴ فلسطینی را در چهار مرحله آزاد کند.

بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر اسرائیل، ۱۴ نفر از این زندانی‌ها اهل غزه و ۱۲ نفر نیز از کرانه غربی رود اردن هستند.

برنامه دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو برای آزادی این زندانیان فلسطینی در اسرائیل جنجال برانگیز بوده و مخالفت های زیادی را در پی داشته است.

به نوشته بی بی سی، گفته می‌شود آمریکا برای جلب اعتماد فلسطینی‌ها در روند صلح بر آزادی شماری از زندانیان آن‌ها تاکید کرده است اما در اسرائیل خانواده بعضی از کسانی که در حملات گروه‌های فلسطینی کشته شده‌اند، در هفته‌های گذشته به تصمیم دولت اسرائیل به شدت اعتراض کرده‌اند.

دور جدید مذاکرات صلح با میانجیگری آمریکا، از روز چهارشنبه ادامه پیدا می‌‌کند ونمایندگان ایالات متحده اسرائیل و فلسطین برای دومین بار در دو هفته اخیر دیدار خواهند کرد.

آزادی زﻧداﻧﯾﺎن ﯾﮑﯽ از خواسته ھﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ھﺎ ﺑود.

ﻋﯾﺳﯽ ﻗراﻗﻊ وزﯾر اﻣور زﻧداﻧﯾﺎن ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد: “این ﮔﺎم ﻣﺛﺑت و اﻣر ﻣﮭﻣﯽ ﺑرای ﻣﺎﺳت. ﺑﺳﯾﺎری از زﻧداﻧﯾﺎﻧﯽ که آزاد ﻣﯽ ﺷوﻧد به زﻧدان اﺑد ﻣﺣﮑوم ﺑودﻧد. ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ ﺑﯾش از ﺑﯾﺳت ﺳﺎل را در زﻧدان ھﺎی اﺳراﺋﯾل ﮔذراﻧده اﻧد. به نظر من این ﻣوﻓﻘﯾت ﻣﮭﻣﯽ اﺳت.»

اﻣﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﺳراﺋﯾﻠﯽ که ﺑﺳﺗﮕﺎﻧﺷﺎن را در حمله ﮔروھﮭﺎی ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ از دﺳت داده اﻧد، ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم دوﻟت راﺳﺗﮕرای ﺑﻧﯾﺎﻣﯾن ﻧﺗﺎﻧﯾﺎھو ﻣﺧﺎﻟﻔت اﻧد.

ﭘدر ﯾﮑﯽ از کشته ﺷدﮔﺎن اﺳراﺋﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد: “نخست وزﯾر ﺗﮭدﯾد ﺷده ﺑود ﺣﺗﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﺗرورﯾﺳت ھﺎ را آزاد ﮐﻧد. آﻧﮭﺎ ﺑرای ھﯾﭻ و ﺑﯽ دﻟﯾل آزاد ﻣﯽ ﺷوﻧد. ﺷروع ﻣذاﮐرات ﺑﺎﯾد ﺑدون ﭘﯾش ﺷرط ﺑﺎﺷد.”

اﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد به دﺳﺗﮕﺎه ﻗﺿﺎﯾﯽ ﮐﺷور ﺷﮑﺎﯾت ﺧواھﻧد ﮐرد. این در حالی که زیپی لیونی، وزﯾر دادگستری و همزمان ﻣذاﮐره کننده ارﺷد اسرائیل در گفتگوهای ﺻﻠﺢ است.

از سوی دیگر، اعلام طرح ساخت بیش از یک هزار واحد مسکونی جدید در شهرک‌های یهودی نشین در اراضی اشغالی فلسطینی خشم فلسطینیان را بر انگیخته است.

گفته می شود با توجه به تداوم شهرک سازی توسط طرف اسرائیلی، مقامات تشکیلات خودگردان با متهم کردن تل آویو به “جدی نگرفتن” گفتگو ها، خواستار توقف فوری شهرکسازی در مناطق اشغالی کرانه باختری و شرق بیت المقدس شدند.

صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی این اقدام را گامی از سوی اسرائیل به سوی بی ثباتی بیش تر دانسته است.

مذاکره‌کنندگان فلسطینی گفته اند با طرح شهرک‌ سازی جدید، نیت صلح جویانه اسرائیل زیر سَؤال می رود و این مسئله بر روند مذاکرات مستقیم صلح تأثیر بسیار منفی خواهد داشت.