انتشار پژوهشنامه بازار کار سعودی در فصل سوم سال ۲۰۱۸

ریاض: الشرق الأوسط

نرخ بیکاری فصلی سعودی در فصل سوم سال ۲۰۱۸ کاهش یافت و به ۱۲٫۸ درصد رسید که در مقایسه با فصل پیش از آن کاهش ۱ درصدی را نشان می دهد.
به گزارش الشرق الاوسط، سازمان آمار سعودی روز گذشته آمار بازار کار در فصل سوم سال ۲۰۱۸ را بر اساس بررسی فصلی نیروی کار منتشر کرد.
در این آمار ناخالص میانگین بیکاری شهروندان در فصل سوم سال روی ۶ درصد ثابت ماند، معدل بیکاری زنان نیز در این فصل ۳۰٫۹ درصد و مردان ۷٫۵ درصد بود در حالی که در فصل دوم سال به ترتیب ۳۱٫۱ و ۷٫۶ درصد بود.
نتایج این آمار حاکی از افزایش میانگین مشارکت اقتصادی به ۵۶٫۴ درصد است در که در فصل دوم همان سال ۵۶٫۲ درصد بود.
ناخالص میانگین مشارکت اقتصادی سعودی‌ها نیز همچون فصل دوم سال در فصل سوم نیز ۴۲ درصد و میانگین مشارکت اقتصادی مردان نیز ۶۳٫۵ درصد بود.
بر اساس این آمار میزان مشارکت زنان از ۱۹٫۶ درصد در فصل دوم سال به ۱۹٫۷ درصد در فصل سوم سال افزایش یافت.
بر اساس نتایج آمار، اطلاعات وزارت خدمات اجتماعی و صندوق توسعهٔ انسانی، شهروندان جویای کار سعودی در فصل سوم ۹۲۳ هزار و ۵۰۴ نفر بودند در حالی که تعداد آنها در فصل دوم سال ۱۳ میلیون و ۱۱۸ هزار نفر بودند که کاهش ۱۹۵ هزار و ۲۹۷ نفری داشتند.
نتایج همچنین حاکی از کاهش تعداد کل کارکنان در فصل سوم نسبت به فصل دوم از ۱۳ میلیون و ۱۸ هزار نفر به ۱۲ میلیون و ۶۸۸ هزار نفر بود.
نتایج آمار فصل سوم سال ۲۰۱۸ همچنین نشان داد که میزان کارمندان مرد غیر سعودی از ۸ میلیون و ۹۲۷ هزار نفر در فصل دوم به ۸ میلیون و ۶۲۲ هزار نفر در فصل سوم رسید.
تعداد کارمندان زن غیر سعودی نیز از ۹۶۴ هزار و ۸۶۱ نفر در فصل دوم سال به ۹۵۵ هزار و ۱۶۵ در فصل سوم سال کاهش یافت.