چادر و کمپ زدن در طبیعت در روز سیزده بدر-شرق پارسی

چادر و کمپ زدن در طبیعت در روز سیزده بدر-شرق پارسی

سیزده‌ بدر، سیزدهمین روز فروردین‌ماه از جشن‌های نوروزی ایرانیان است. این روز در گاهشمارهای رسمی ایران با عنوان روز طبیعت نامگذاری شده‌ است. این طور به نظر می رسد که حکومت ایران با حذف نام رسمی و همه پسند سیزده بدر جایگزین آن با عنوان روز «طبیعت» مورد تعجب همگان شده است.

روز سیزدهم هر ماه خورشیدی در گاهشمار ایرانی «تیر روز» نام دارد که برگرفته ستاره باران آور است و ایرانیان از روی خجستگی، این روز را برای نخستین جشن تیرگان هر سال، انتخاب کرده اند.

از آن جایی که عدد ۱۳ در برخی ادیان و فرهنگ ها «نحس و بدیمن» شمرده می شود، تبادل فرهنگ و تجارت و سیاست، این بدعت به فرهنگ ایران هم وارد شد. باید توجه کرد که در فرهنگ ایرانی، هیچ یک از روزهای سال «نحس و بدیمن» شمرده نمی شود. بلکه هر یک از روزهای هفته و ماه نام هایی زیبا و در ارتباط با یکی از مظاهر طبیعت یا ایزدان داشتند.

بازی و انجام فعالیت های شاد بخشی از سنت های سیزده بدر است-شرق پارسی

بازی و انجام فعالیت های شاد بخشی از سنت های سیزده بدر است-شرق پارسی

رفتن به طبیعت در روز سیزده بدر -جاده رشت به تهران-شرق پارسی

رفتن به طبیعت در روز سیزده بدر -جاده رشت به تهران-شرق پارسی

غذا خوردن در طبیعت در آخرین روز جشن های نوروزی-شرق پارسی

غذا خوردن در طبیعت در آخرین روز جشن های نوروزی-شرق پارسی

گذاشتن سبزه های نوروزی روی خودرو در روز سیزده بدر-شرق پارسی

گذاشتن سبزه های نوروزی روی خودرو در روز سیزده بدر-شرق پارسی

گره زدن سبزه و آرزو کردن یکی از سنت های سیزده بدر-شرق پارسی

گره زدن سبزه و آرزو کردن یکی از سنت های سیزده بدر-شرق پارسی

رفتن به طبیعت در روز سیزده بدر-جاده رشت به تهران-شرق پارسی

رفتن به طبیعت در روز سیزده بدر-جاده رشت به تهران-شرق پارسی

بودن در کنار خانواده در طبیعت از سنت های سیزده بدر است-شرق پارسی

بودن در کنار خانواده در طبیعت از سنت های سیزده بدر است-شرق پارسی

بازی و انجام فعالیت های شاد بخشی از سنت های سیزده بدر است-شرق پارسی

بازی و انجام فعالیت های شاد بخشی از سنت های سیزده بدر است-شرق پارسی

گره زدن سبزه و آرزو کردن یکی از سنت های سیزده بدر-شرق پارسی

گره زدن سبزه و آرزو کردن یکی از سنت های سیزده بدر-شرق پارسی

گره زدن سبزه و آرزو کردن یکی از سنت های سیزده بدر-شرق پارسی

گره زدن سبزه و آرزو کردن یکی از سنت های سیزده بدر-شرق پارسی