رفتن به طبیعت و کباب درست کردن از تفریحات ایرانی ها در روز سیزده بدر -بهار اصلانی

رفتن به طبیعت و کباب درست کردن از تفریحات ایرانی ها در روز سیزده بدر -بهار اصلانی

سیزده‌ بدر، سیزدهمین روز فروردین‌ماه از جشن‌های نوروزی ایرانیان است. این روز در گاهشمارهای رسمی ایران با عنوان روز طبیعت نامگذاری شده‌ است. این طور به نظر می رسد که حکومت ایران با حذف نام رسمی و همه پسند سیزده بدر جایگزین آن با عنوان روز «طبیعت» مورد تعجب همگان شده است.

گذراندن وقت با خانواده و دوستان در روز سیزده بدر-بهار اصلانی

گذراندن وقت با خانواده و دوستان در روز سیزده بدر-بهار اصلانی

روز سیزدهم هر ماه خورشیدی در گاهشمار ایرانی «تیر روز» نام دارد که برگرفته ستاره باران آور است و ایرانیان از روی خجستگی، این روز را برای نخستین جشن تیرگان هر سال، انتخاب کرده اند.

بودن در کنار خانواده در طبیعت از سنت های سیزده بدر است-تهران-بهار اصلانی

بودن در کنار خانواده در طبیعت از سنت های سیزده بدر است-تهران-بهار اصلانی

از آن جایی که عدد ۱۳ در برخی ادیان و فرهنگ ها «نحس و بدیمن» شمرده می شود، تبادل فرهنگ و تجارت و سیاست، این بدعت به فرهنگ ایران هم وارد شد. باید توجه کرد که در فرهنگ ایرانی، هیچ یک از روزهای سال «نحس و بدیمن» شمرده نمی شود. بلکه هر یک از روزهای هفته و ماه نام هایی زیبا و در ارتباط با یکی از مظاهر طبیعت یا ایزدان داشتند.

بازی و انجام فعالیت های شاد بخشی از سنت های سیزده بدر است-بهار اصلانی

بازی و انجام فعالیت های شاد بخشی از سنت های سیزده بدر است-بهار اصلانی

بودن در کنار خانواده در طبیعت از سنت های سیزده بدر است-تهران-بهار اصلانی

بودن در کنار خانواده در طبیعت از سنت های سیزده بدر است-تهران-بهار اصلانی

غذا خوردن کنار خانواده و در طبیعت یکی از سنت های سیزده بدر است-تهران -بهار اصلانی

غذا خوردن کنار خانواده و در طبیعت یکی از سنت های سیزده بدر است-تهران -بهار اصلانی

چادر و کمپ زدن در طبیعت در روز سیزده بدر-تهران-بهار اصلانی

چادر و کمپ زدن در طبیعت در روز سیزده بدر-تهران-بهار اصلانی

رفتن به طبیعت و کباب درست کردن از تفریحات ایرانی ها در روز سیزده بدر -بهار اصلانی

رفتن به طبیعت و کباب درست کردن از تفریحات ایرانی ها در روز سیزده بدر -بهار اصلانی

نماز خواندن در طبیعت-تهران-بهار اصلانی

نماز خواندن در طبیعت-تهران-بهار اصلانی

بازی و انجام فعالیت های شاد بخشی از سنت های سیزده بدر است-بهار اصلانی

بازی و انجام فعالیت های شاد بخشی از سنت های سیزده بدر است-بهار اصلانی

بازی و انجام فعالیت های شاد بخشی از سنت های سیزده بدر است-بهار اصلانی

بازی و انجام فعالیت های شاد بخشی از سنت های سیزده بدر است-بهار اصلانی

گذراندن وقت با خانواده و دوستان در روز سیزده بدر-بهار اصلانی

گذراندن وقت با خانواده و دوستان در روز سیزده بدر-بهار اصلانی

استراحت کردن در طبیعت و گذراندن وقت کنار خانواده و دوستان در روز سیزده بدر-تهران-بهار اصلانی

استراحت کردن در طبیعت و گذراندن وقت کنار خانواده و دوستان در روز سیزده بدر-تهران-بهار اصلانی

بازی و انجام فعالیت های شاد بخشی از سنت های سیزده بدر است-بهار اصلانی

بازی و انجام فعالیت های شاد بخشی از سنت های سیزده بدر است-بهار اصلانی