یکی از هواداران حسن روحانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران – عکس از گتی ایمیجز

یکی از هواداران حسن روحانی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران – عکس از گتی ایمیجز

صادق زیباکلام می گوید به نظر او انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دور دوم کشیده خواهد شد به طوری که یک طرف رقابت حسن روحانی و طرف دیگر یکی از اصولگرایان باشد.

زیباکلام که از او به عنوان نماینده حسن روحانی در رقابت های ریاست جمهوری ایران نام برده می شود در همین حال گفت فکر نمی کند سعید جلیلی و محسن رضایی به مرحله دوم بروند.

به گزارش خبرگزاری فارس صادق زیبا کلام سه شنبه شب در همایش حامیان حسن روحانی در اهواز گفت: “ﺍﮔﺭ ﺷﮑﺳﺕ ﺑﺧﻭﺭﻳﻡ ﺍﻓﺗﺧﺎﺭ ﻣﯽﮐﻧﻳﻡ ﭼﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﻣﻪ ﺗﻼﺵ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩﺍﻳﻡ ﻭ ﻗﻁﻌﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﻣﯽﻧﺷﻳﻧﻳﻡ ﻭ ﺑﺭﺍﯼ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺩ ﺗﺟﺭﺑﻳﺎﺕ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺩﻫﯽ ﺧﻭﺍﻫﻳﻡ ﮐﺭﺩ.”

وی گفت ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۸۸ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺳﺎﻝ ۸۴ ﺩﻭﻗﻄﺒﯽ ﻧﺒﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺻﻼﺡﻁﻠﺒﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﯾﺎﻥ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍهایی چون ﺭﺿﺎﯾﯽ ﻭ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻗﻄﺒﯽ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ٬ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﯼ ﯾﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ایران ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﯾﺎﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺟﺪﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭﻩﮔﻴﺮﯼ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻥ ﺁﺭﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﯾﻴﻦ ﮐﺮﺩ.

ﻭﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۸۴ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﯾﺎﻥ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ ای ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻬﻤﺖ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻭﯼ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻓﺘﻨﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺯﯾﺒﺎﮐﻼﻡ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﺣﻤﺪﯼﻧﮋﺍﺩ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻴﻦ ﻫﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ۹۲ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻤﯽﺩﻫﺪ.

زیباکلام ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ: ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻁﺮﻓﺪﺍﺭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪﺍﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﺷﻮﺩ؟ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺪﺍﯼ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

همچنین به گزارش خبرگزاری مهر صادق زیبا کلام در این همایش با بیان اینکه در ایام انتخابات عمده مسائل و مشکلات حقیقی مطرح شده در جامعه شامل گرانی تورم، فساد، تغییر مدیریت جامعه و عملکرد اصولگرایان در هشت سال گذشته مورد بحث قرار گرفت، گفت: به نظر من مسئله مهم و حساسی که تبعات بلند مدتی در انتخابات خواهد داشت بحث تائید صلاحیت کاندیدای ریاست جهوری از نظر شورای نگهبان است.