مجلس عربستان -الشرق الاوسط

ریاض – نایف الرشید—الشرق الاوسط: بحث و جدل درباره تصویب سیستم پشتیبان همچنان ادامه دارد. این سیستم حامی امنیت شغلی است و از کارمند در طول مدت بیکاری حمایت می کند.

«محمد آل ناجی» رییس کمیته مدیریت و منابع انسانی مجلس شورای عربستان سعودی در گفتگو با الشرق الاوسط اظهار داشت: «سیستم پشتیبان از سوی مجلس شورای عربستان مورد بررسی قرار گرفت. این سیستم روند قانونی خود را برای تصویب طی می کند.»

وی با اعلام این خبر افزود: «سیستم پشتیبان پیامدهای مثبتی برای کارمند دارد و در صورتی که وی به دلایل غیر از خواسته خود بیکار شود از وی در طول بیکاری حمایت می کند و این سیستم در طول بیکاری به کارمند خسارت پرداخت خواهد کرد تا وی بتواند شغل دیگری به دست آورد.»

آل ناجی با این موضوع که گفته می شود تصویب سیستم پشتیبان برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی سازمان بیمه اجتماعی در کسب دستاوردهای مالی در گذشته تصویب شده، مخالفت کرد و گفت: «سیستم پشتیبان از ابتکار عمل هایی است که به جوان سعودی کمک می کند فرصت شغلی برای وی ایجاد شود.»

وی خاطرنشان کرد: «سازمان بیمه اجتماعی سود مالی دریافت نمی کند، بلکه ملزم به پرداخت حقوق به فرد بیکار تا زمان دستیابی وی به شغل جدید است. سیستم پشتیبان مبتنی بر مطالعه و حساب های مالی دقیق است.»

«عبدالله العبد الجبار» سخنگوی رسمی سازمان عمومی بیمه اجتماعی در این رابطه گفت که رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی طی روزهای گذشته مسائل مختلفی را درباره سیستم پشتیبان مطرح کرده اند. موارد مطرح شده موافق با فحوای این سیستم نبوده است و درباره مکانیسم اجرای سیستم پشتیبان سوء برداشت وجود دارد. سیستم پشتیبان یک سیستم بیمه ای است که هدف از آن حمایت از کارمند و کارگر در طول مدت بیکاری اش است به طوری که به وی خسارت مالی پرداخت می شود و همچنین به وی خدمات آموزشی و آماده سازی و کمک برای یافتن شغل ارائه می شود. این سیستم برای سعودی های تحت پوشش نظام بیمه اجرا می شود. سیستم پشتیبان امتداد اصول و مبانی است که هر سیستم بیمه های اجتماعی در دنیا و در عربستان سعودی همچون سیستم های بازنشستگی طبق آن بنا شده است. برخورداری از منافع برای افراد تحت پوشش بیمه طبق میزان نیازمندی آنها و میزان پرداختی اش به بیمه است.

عبدالله العبد الجبار خاطرنشان کرد: «سیستم های بیمه مبتنی بر اصل احتمال وقوع خسارت است. هر ضرری که پیش بینی می شود برای برخی و نه برای همه رخ دهد لذا ارزش مشارکت (مبلغ پرداختی به بیمه) در مقایسه با منافع و جبران خسارت ها ناچیز است و اگر هر سیستم بیمه ای چه تجاری و چه اجتماعی فرض کند تمامی افراد تحت پوشش خود مستحق دریافت خسارت هستند یا حق مشارکت این افراد در بیمه به آنها بازخواهد گشت، ارزش مشارکت در بیمه ضعیف تر و کمتر از ارزش مشارکت واقعی خواهد بود.»

سخنگوی رسمی سازمان عمومی بیمه های اجتماعی در ادامه گفت: «مبلغی که فرد تحت پوشش بیمه در سیستم پشتیبان پرداخت می کند به معنای مشارکت است و این فرد از این سیستم بهره می برد و این در حالی است که تنها نیمی از هزینه های سرمایه گذاری را پرداخت می کند و نصف دیگر هزینه ها را کارفرما متحمل می شود.»

وی افزود: «سیستم پشتیبان طبق کانال های قانونی تصویب شده است به طوری که به یک مقام بلندپایه در شورای مدیریت سازمان عمومی بیمه های اجتماعی ارجاع داده شده است و در مجلس شورای عربستان و توسط هیات کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است و مزین به فرمان پادشاهی است. سیستم پشتیبان همچنین پیش از این توسط کارفرمایان و دست اندرکاران رویت شده است.»

عبدالجبار اظهار داشت که سیستم پشتیبان یکی از سیستم های عمومی است که دولت ها در تمامی دنیا در راستای منافع شهروندان خود آن را تصویب می کنند و هدف از آن حمایت از فرد، خانواده و جامعه است همانطور که در سیستم های بازنشستگی اینگونه است. این سیستم در اغلب کشورهای جهان اجرا می شود همانطور که سازمان جهانی کار در مطالعه و بررسی این سیستم مشارکت داشته است.