علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران اعلام کرده که حتی در صورت خروج آمریکا از برجام تا زمانی که کشورهای اروپایی همچنان بر تعهدات خود پایبند باشند، ایران نیز میتواند در توافق بماند.

وی در کفتوگویی  با روزنامه اعتماد عنوان نموده که روند برجام در صورت خروج امریکا، همچنان به رفتار اروپاییها و دیگر طرفین این توافق وابسته است و اگر اروپاییها متعهد شوند که در مقابل جریمههای احتمالی امریکا علیهشان ایستادگی خواهند کرد و بطور جدی پای برجام میایستند، طبیعتا احتمال دارد که ایران همچنان در برجام باقی بماند.

این نمایندهی بانفوذ پارلمان ایران این حرفها را در شرایطی به زبان آورده که بسیاری از سیاستمداران ایرانی همچنان تهدید میکنند که در صورت خروج آمریکا از توافق هستهای، ایران تیز از این توافق خارج شده و گامهای تندتری برخواهد داشت.

قرار است که پرزیدنت ترامپ تا پنج روز آینده موضع دورهای دولت آمریکا را در برابر برجام و تمدید متوقف کردن تحریمها اعلام نماید؛ موضعی که تاکنون به احتمال بسیار، منفی خواهد بود و خروج آمریکا و بازگشت برخی تحریمها را به دنبال خواهد داشت.