80889431-5121258

چند تابلو صداقت آمریکایی در حالی امروز مقابل تظاهر کنندگان ۱۳ آبان در قزوین خودنمایی می کند که تا شب گذشته خبری از این تصاویر نبود.

به گزارش ایرنا، این تابلوها پس از نیمه شب گذشته در میادین نصب شده است، زیرا تا غروب روز یکشنبه خبری از آنها نبود.

این تابلوها، همان تابلوهای صداقت آمریکایی نصب شده در مناطقی از شهرهای تهران و مشهد است که قبلا جمع آوری شده بود.

راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در استان قزوین همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.