سمیر امین اندیشمند برجسته‌ جهان عرب دیروز یک شنبه ۱۲ آگوست در سن ۸۶ سالگی در پاریس درگذشت.
سمیر امین که در سال ١٩٣١ در قاهره به دنیا آمده بود دکترای اقتصاد خود را در پاریس از دانشگاه سوربن گرفت و به عنوان استاد اقتصاد در دانشگاه‌های داکار و پاریس تدریس کرد.
او از مهم‌ترین نظریه پردازان مکتب پیرامونی و از بنیانگذاران اصلی تئوری نظام‌های مرکز پیرامون به شمار می‌رفت.
محور اصلی آرای او‌ روابط مرکز و پیرامون و نظریه جهان‌های چهارگانه و تلاش برای بازخوانی ماتریالیسم تاریخی و شیوه‌های تولید است.
از این اندیشمند برجسته کتاب های “ویروس لیبرال : جنگ دائمی و امریکایی‌کردن جهان”‌ و “س‍رم‍ای‍ه‌داری‌ در ع‍ص‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ش‍دن” و “اروپا‌مداری نظریه فرهنگی سرمایه‌داری مدرن” به فارسی منتشر شده است.