مالکان پنج هزار سگ قصد دارند تا روز یکشنبه (۷ اکتبر) برای فشار به دولت برای برگزاری رفراندوم دیگری درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا راهپیمایی کند. این راهپیمایی در مرکز لندن و با نام «برکسیت پارس می کند» برگزار می شود.
دانیال الکان خبرنگار و بنیانگذار گروه وفریندم درباره تجمع سگ ها در یک محل به خصوص به خبرگزاری آلمان گفت «برگزارکنندگان این مراسم از شرکت کنندگان درخواست کردند تا سگ هایشان را همراه خود به راهپیمایی بیاورند؛ البته به استثنایی سگ‌هایی که در رده سگ های خطرناک نباشد. قرار است به خوش تیپ ترین سگ هم جایزه داده شود.»
در این راهپیمایی از سگ ها برای فشار به دولت در راستای برگزاری رفراندوم دیگری درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا استفاده می شود و این ایده اصلی این طرح است.
عده زیادی از دولتمردان و فعالان طرفدار اتحادیه اروپا از این نگرانند که طرح چکرز و حتی اصلاحیه این طرح ترزا می نخست وزیر انگلیس که درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا تهیه شده مورد تایید کشورهای اتحادیه اروپا یا اکثریت نمایندگان پارلمان انگلیس قرار نگیرد. در چنین شرایطی انگلیس در مارس بدون رسیدن به توافق از اتحادیه اروپا خارج می شود. این طرح درباره مناسبات تجاری انگلیس و اتحادیه اروپا بعد از برکسیت تهیه شده است.
قرار است روز یکشنبه راهپیمایی دیگری در حمایت از برگزاری رفراندوم گسترده تر از همه پرسی ۲۰ اکتبر در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اجرا شود. این راهپیمایی قبل از کارناوال سگ ها انجام می شود.
اکثریت مردم انگلیس در همه پرسی ژوئن ۲۰۱۶ به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رای دادند.