برگزاری جشن جهانی نوروز در کابل-شرق پارسی

برگزاری جشن جهانی نوروز در کابل-شرق پارسی

نوروز، پس از آن که سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، یونسکو، در هشتم میزان (مهر) ۱۳۸۸ به عنوان میراث غیر ملموس جهانی به ثبت رساند و در همان سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای آن را یک مناسبت جهانی اعلام کرد، باشکوه تر برگزار شده است.

دولت افغانستان برای برگزاری جشن جهانی نوروز قصری در تپه پغمان آماده کرده بود-شرق پارسی

دولت افغانستان برای برگزاری جشن جهانی نوروز قصری در تپه پغمان آماده کرده بود-شرق پارسی

حضور رییس جمهور ایران در جشن جهانی نوروز در افغانستان -شرق پارسی

حضور رییس جمهور ایران در جشن جهانی نوروز در افغانستان -شرق پارسی

پس از جهانی شدن نوروز، ایران در سال ۱۳۸۹ میزبان نخستین جشن جهانی نوروز شد و سال بعد (۹۰) نیز این جشن را برگزار کرد. پس از آن کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان با دعوت از سران کشورهای حوزه نوروز، میزبان این جشن بودند و در جشن عشق آباد، افغانستان به عنوان میزبان سال ١٣٩۳ معرفی شد.

برگزاری جشن جهانی نوروز با حضور سران کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان-شرق پارسی

برگزاری جشن جهانی نوروز با حضور سران کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان-شرق پارسی

مراسم جشن جهانی نوروز، صبح روز پنجشنبه، ٧ حمل (فروردین)، در ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کابل آغاز شد. در این جشن روسای جمهور افغانستان، ایران، تاجیکستان، پاکستان و معاون صدراعظم آذربایجان حضور داشتند.

برگزاری جشن جهانی نوروز در کابل-شرق پارسی

برگزاری جشن جهانی نوروز در کابل-شرق پارسی

دولت افغانستان برای برگزاری این جشن قصری در تپه پغمان آماده کرده بود. منطقه پغمان در غرب کابل از مشهورترین مناطق تفریحی این شهر است و محلی که برای میزبانی جشن نوروز انتخاب شده بود از محلات تاریخی بود.

برگزاری جشن جهانی نوروز با حضور سران کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان-شرق پارسی

برگزاری جشن جهانی نوروز با حضور سران کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان-شرق پارسی

برگزاری جشن جهانی نوروز با حضور سران کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان-شرق پارسی

برگزاری جشن جهانی نوروز با حضور سران کشورهای ایران، تاجیکستان و افغانستان-شرق پارسی

اجرای رقص محلی در جشن جهانی نوروز در کابل-شرق پارسی

اجرای رقص محلی در جشن جهانی نوروز در کابل-شرق پارسی

حضور زنان با لباس های محلی در جشن جهانی نوروز در کابل-شرق پارسی

حضور زنان با لباس های محلی در جشن جهانی نوروز در کابل-شرق پارسی

حضور سران کشورهای مختلف در جشن جهانی نوروز در افغانستان-شرق پارسی

حضور سران کشورهای مختلف در جشن جهانی نوروز در افغانستان-شرق پارسی

دولت افغانستان برای برگزاری جشن جهانی نوروز قصری در تپه پغمان آماده کرده بود-شرق پارسی

دولت افغانستان برای برگزاری جشن جهانی نوروز قصری در تپه پغمان آماده کرده بود-شرق پارسی

برگزاری جشن جهانی نوروز در کابل-شرق پارسی

برگزاری جشن جهانی نوروز در کابل-شرق پارسی