کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و اوکراین با حضور پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین توافقنامه های همکاری سیاسی و اقتصادی و امنیتی و فرهنگی و آموزشی و گردشگری امضا کردند. توافقنامه ها به امضای دکتر عبد اللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج و پاولو کلیمکین وزیر امور خارجه اوکراین رسید.

دکتر عبد العزیز حمد العویشق معاون دبیر کل شورای همکاری خلیج در امور سیاسی و مذاکرات گفت این توافقنامه ها شامل رایزنی های سیاسی و مقابله با حمایت مالی تروریسم و نحوه ریشه کن کردن تفکرات افراطی است. وی افزود «توافقنامه ها شامل سه محور اصلی همکاری سیاسی و امنیتی و اقتصادی است. بخش اقتصادی هم شامل تجارت و سرمایه گذاری و انرژی است. توافقنامه های همکاری آموزشی و گردشگری و فرهنگی نیز میان دو کشور بسته شده است.»
العویشق یادآور شد‌ «دو طرف بر سر تعیین برنامه زمانبندی شده مشخص درباره اجرای همزمان توافقنامه ها به توافق رسیدند. در آغاز همکاری های دو جانبه با رایزنی در حوزه سیاسی و امنیتی و مبارزه با تروریسم شروع می شود و با همکاری در بخش تجاری و سرمایه گذاری و انرژی و آموزش و بهداشت و گردشگری و غیره ادامه می یابد.»

العویشق یاد آور شد‌ «مساله مبارزه با تروریسم هم برای کشورهای خلیج و هم برای اوکراین حائز اهمیت است. دو طرف در چند سطح در حوزه مبارزه با تروریسم با هم همکاری می کنند. نخست همکاری امنیتی بین دستگاه های امنیتی از طریق پلیس مشترک خلیج که مقر آن در امارات است. اما نوع دیگر همکاری بین دستگاه امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری و اوکراین صورت می گیرد. دو طرف در زمینه مبارزه با حمایت مالی تروریسم هم همکاری می کنند. کمیته ای در شورای همکاری بعد از امضای توافقنامه مسئولیت همکاری دو جانبه مسئولیت مبارزه و پیگرد حامیان مالی تروریسم را به عهده می گیرد. مبارزه با گفتمان و تفکر تروریستی هم در دستور کار دو طرف قرار دارد.

ما در شورای همکاری نهادی داریم که کلیه مراکز مربوطه از جمله نهادهای سعودی و اماراتی را در برمی گیرد و این نهاد مسئول بررسی روابط با اوکراین در این زمینه خواهد بود.»


توافقنامه همکاری به برگزاری جلسات دوره ای برای رایزنی و بررسی راهکارهای همکاری و گفت و گو اشاره می کند.