تأکید مدیر امنیت فکری وزارت کشور بر خالی بودن برنامه های درسی کشور از افراط گرایی

1455749050392100500

روز گذشته یکی از مقامات عربستان سعودی تأکید کرد که کشورش برای بستن شکاف هایی که ممکن است دشمنان کشور برای ربط دادن انجمن های خیریه و کار امداد رسانی با تأمین مالی تروریسم مورد استفاده قرار دهند، تلاش های گسترده ای انجام داده است.

دکتر عبد الرحمن الهدلق، مدیر اداره کل امنیت فکری در وزارت کشور گفت کشورش اقدامات کنترل مالی برای بهبود منابع و وضعیت انجمن های محلی را اجرا می کند، تا از هر گونه خلل یا استفاده از این بودجه برای کارهای تروریستی جلوگیری کند. وی افزود عربستان سعودی علی رغم تلاش های رسانه ها و وسایل ارتباطی برای تخریب چهره عربستان و تلاش های ویژه این کشور در زمینه خشکاندن منابع مالی تروریسم، با گواهی تعدادی از مؤسسات بین المللی، یکی از کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جهان به شمار می رود.

الهدلق در دومین همایش سالیانه ادارات امور دینی در زندان های عربستان سعودی، برنامه های درسی کشورش را فاقد اتهامات افراط گرایی و تروریسم دانست و اشاره کرد که اتهامات وارده به برنامه های درسی مبنی بر یکی از علل افراط گرایی فکری، درست نیست.

الهدلق ادامه داد، شبکه های اجتماعی عرصه ای برای درگیری فکری، نه تنها در کشور، بلکه در سراسر جهان ایجاد کرده اند، که این امر نیازمند برخورد حکیمانه و عاقلانه و همچنین جدیت و عدالت برای کاهش این گونه تخلفات است. وی افراط گرایی فکری نزد زنان را اغراق آمیز دانست که نمی تواندنشان دهنده یک پدیده باشد. وی اشاره کرد که تعداد زنان افراطی در عربستان سعودی بسیار محدود است و با تعداد آن ها در کل جامعه قابل مقایسه نیست.