مراسم عزاداری و نخل گردانی روز عاشورا 1391در شهر تفت- عکس از شرق پارسی

مراسم عزاداری و نخل گردانی روز عاشورا ۱۳۹۱در شهر تفت- عکس از شرق پارسی

یکی از آیین‌های عزاداری ایام محرم در استان یزد نخل گردانی است که هر ساله مردم شهرهای مختلف ایران برای حضور در این مراسم به این استان مذهبی سفر می کنند.

در شهر تفت نیز، عصر عاشورا «نخل ماتم» در میان جمعیت عزاداری که جامه سیاه بر تن دارند، به صورت نمادین تشییع می شود.

مراسم عزاداری و نخل گردانی روز عاشورا 1391در شهر تفت- عکس از شرق پارسی

مراسم عزاداری و نخل گردانی روز عاشورا ۱۳۹۱در شهر تفت- عکس از شرق پارسی

مراسم تشییع «نخل ماتم» در تفت روز عاشورا-عکس از شرق پارسی

مراسم تشییع «نخل ماتم» در تفت روز عاشورا-عکس از شرق پارسی

مراسم تشییع «نخل ماتم» در تفت روز عاشورا-عکس از شرق پارسی

مراسم تشییع «نخل ماتم» در تفت روز عاشورا-عکس از شرق پارسی

مراسم تشییع «نخل ماتم» در تفت روز عاشورا-عکس از شرق پارسی

مراسم تشییع «نخل ماتم» در تفت روز عاشورا-عکس از شرق پارسی

مراسم تشییع «نخل ماتم» در تفت روز عاشورا-عکس از شرق پارسی

مراسم تشییع «نخل ماتم» در تفت روز عاشورا-عکس از شرق پارسی

مراسم عزاداری و نخل گردانی روز عاشورا 1391در شهر تفت- عکس از شرق پارسی

مراسم عزاداری و نخل گردانی روز عاشورا ۱۳۹۱در شهر تفت- عکس از شرق پارسی

مراسم عزاداری و نخل گردانی روز عاشورا 1391در شهر تفت- عکس از شرق پارسی

مراسم عزاداری و نخل گردانی روز عاشورا ۱۳۹۱در شهر تفت- عکس از شرق پارسی

مراسم عزاداری و نخل گردانی روز عاشورا 1391در شهر تفت- عکس از شرق پارسی

مراسم عزاداری و نخل گردانی روز عاشورا ۱۳۹۱در شهر تفت- عکس از شرق پارسی