استقبال مردم زاهدان از روحانی-شرق پارسی

استقبال مردم زاهدان از روحانی-شرق پارسی

حسن روحانی رییس جمهور ایران در اولین سفر استانی خود در سال جدید هجری خورشیدی به پهناورترین استان این کشور سفر کرد.

سفر روحانی به استان سیستان بلوچستان؛ استانی که تقریبا جمعیت شیعه و سنی آن با هم برابر است-شرق پارسی

سفر روحانی به استان سیستان بلوچستان؛ استانی که تقریبا جمعیت شیعه و سنی آن با هم برابر است-شرق پارسی

این سفر بعد از آزادی مرزبانان ایرانی که توسط گروه جیش العدل گروگان گرفته شده بودند، انجام شده است.

حسن روحانی در این سفر از علما و ریش سفیدان سنی و شیعه این استان به علت تلاش و همکاری آن ها برای آزادی مرزبانان ایرانی تشکر کرد.

مردم در استقبال از روحانی با نوشتن جملاتی در کف دست حمایت خود را از وی نشان می دهند-شرق پارسی

مردم در استقبال از روحانی با نوشتن جملاتی در کف دست حمایت خود را از وی نشان می دهند-شرق پارسی

نامه دادن به رییس جمهور ایران در سفرهای استانی-زاهدان-شرق پارسی

نامه دادن به رییس جمهور ایران در سفرهای استانی-زاهدان-شرق پارسی

چسباندن تصاویر رییس جمهور و رهبر ایران و رهبر انقلاب ایران روی ماشین ها-زاهدان-شرق پارسی

چسباندن تصاویر رییس جمهور و رهبر ایران و رهبر انقلاب ایران روی ماشین ها-زاهدان-شرق پارسی

چسباندن تصاویر رییس جمهور و رهبر ایران و رهبر انقلاب ایران روی ماشین ها-زاهدان-شرق پارسی

چسباندن تصاویر رییس جمهور و رهبر ایران و رهبر انقلاب ایران روی ماشین ها-زاهدان-شرق پارسی

سفر روحانی به استان سیستان بلوچستان؛ استانی که تقریبا جمعیت شیعه و سنی آن با هم برابر است-شرق پارسی

سفر روحانی به استان سیستان بلوچستان؛ استانی که تقریبا جمعیت شیعه و سنی آن با هم برابر است-شرق پارسی

استقبال مردم زاهدان از روحانی-شرق پارسی

استقبال مردم زاهدان از روحانی-شرق پارسی

حسن روحانی رییس جمهور ایران در اولین سفر استانی خود در سال جدید هجری خورشیدی به پهناورترین استان این کشور سفر کرد-شرق پارسی

حسن روحانی رییس جمهور ایران در اولین سفر استانی خود در سال جدید هجری خورشیدی به پهناورترین استان این کشور سفر کرد-شرق پارسی

سفر روحانی به استان سیستان بلوچستان؛ استانی که تقریبا جمعیت شیعه و سنی آن با هم برابر است-شرق پارسی

سفر روحانی به استان سیستان بلوچستان؛ استانی که تقریبا جمعیت شیعه و سنی آن با هم برابر است-شرق پارسی

استقبال مردم زاهدان از روحانی-شرق پارسی

استقبال مردم زاهدان از روحانی-شرق پارسی

استقبال مردم زاهدان از روحانی-شرق پارسی

استقبال مردم زاهدان از روحانی-شرق پارسی

استقبال مردم زاهدان از روحانی-شرق پارسی

استقبال مردم زاهدان از روحانی-شرق پارسی

مردم با به نمایش گذاشتن پوسترهای مختلف مطالبات خود را مطرح می کردند - شرق پارسی

مردم با به نمایش گذاشتن پوسترهای مختلف مطالبات خود را مطرح می کردند – شرق پارسی

مردم با به نمایش گذاشتن پوسترهای مختلف مطالبات خود را مطرح می کردند - شرق پارسی

مردم با به نمایش گذاشتن پوسترهای مختلف مطالبات خود را مطرح می کردند – شرق پارسی