شرق پارسی از تمرین تیم ملی شنای جوانان معلول در فدراسیون جانبازان و معلولین ایران گزارش تصویری تهیه کرده است.

تمرین تیم شنای معلولان- شرق پارسی

تمرین تیم شنای معلولان- شرق پارسی

تمرینات تیم شنای معلولان ایران-شرق پارسی

تمرینات تیم شنای معلولان ایران-شرق پارسی

تمرینات تیم شنای معلولان ایران-شرق پارسی

تمرینات تیم شنای معلولان ایران-شرق پارسی

تمرینات تیم شنای معلولان ایران-شرق پارسی

تمرینات تیم شنای معلولان ایران-شرق پارسی

تمرینات تیم شنای معلولان ایران-شرق پارسی

تمرینات تیم شنای معلولان ایران-شرق پارسی

تمرینات تیم شنای معلولان ایران-شرق پارسی

تمرینات تیم شنای معلولان ایران-شرق پارسی

تمرینات تیم شنای معلولان ایران-شرق پارسی

تمرینات تیم شنای معلولان ایران-شرق پارسی