پرسش هایی درون «شورای جهادی» درباره امکان مشارکت در جنگی که افق آن ناشناخته است

نیروهای حزب الله لبنان

نیروهای حزب الله لبنان

محققان سیاسی مطلع از بحث های دایر در صفوف حزب الله درباره مشارکت در جنگ سوریه فاش کردند که حالت بی قراری گسترده ای میان آنان وجود دارد که به دو عامل بستگی دارد؛ اول هزینه سنگین در تعداد افرادی که در این جنگ نامعلوم کشته شدند، و دوم نبودن چشم انداز روشنی از نتیجه آن است.

علی الامین، پژوهشگر علوم سیاسی، مخالف با حزب الله، وجود حالت اعتراض گسترده به عملکرد حزب در سوریه را پنهان نمی کند. او اشاره کرد:«این حالت به وضوح خود را بیان نمی کند، و شاید به دنبال فرصتی برای خود است، که البته این امر به حساب و کتاب های متعدد نیاز دارد». الامین به «الشرق الأوسط» گفت: «بحث و مجادله در (شورای جهادی) وجود دارد و برخی ها این پرسش را مطرح می کنند که چگونه است که پس از این همه فداکاری هایی که در سوریه کردیم، روس ها آمدند و تمام دستاوردهای ما را بردند؟».