با توجه به بحران اقتصاد جهانی و اوضاع داخلی از ۲۸% افزایش یافت

افزایش میانگین بی کاری در منطقه عربی به علت بدتر شدن وضعیت جغرافیای سیاسی در برخی از کشورها از یک سو، و کاهش میانگین رشد اقتصادی از سوی دیگر است

افزایش میانگین بی کاری در منطقه عربی به علت بدتر شدن وضعیت جغرافیای سیاسی در برخی از کشورها از یک سو، و کاهش میانگین رشد اقتصادی از سوی دیگر است

میانگین بی کاری در میان جوانان کشورهای عربی از ۲۸ درصد افزایش یافت، و این میزان، دو برابر میانگین بی کاری جوانانی است که در سطح بین المللی به ثبت رسیده است و تعداد آن ها بالغ بر ۱۲ درصد است.

بانک پول عربی در پژوهشی با عنوان «بی کاری جوانان در کشورهای عربی»، که روز گذشته صادر شد؛ توضیح داد: «بی کاری جوانان از مهم ترین چالش های اقتصادی است که به طور یکسان فراروی بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان است». بانک پول عربی اشاره کرد که برآوردهای سازمان بین المللی کار نشان می دهد که ۷۵ میلیون جوان بی کار در سطح جهان وجود دارد، و افزایش میانگین بیکاری جوانان، سه برابر میانگین بیکاری در میان دیگر گروه های سنی را تشکیل می دهد.

بیکاری جوانان در کشورهای عربی در میان قشر زنان بیشتر است، به طوری که در مقایسه با میانگین جهانی آن که ۱۲٫۷ در صد است بالغ بر ۴۳٫۴ در صد می باشد، و در میان افراد تحصیل کرده بیشتر است که در برخی کشورها نزدیک به ۴۰ درصد از کل بیکاران را تشکیل می دهند. بیکاری هم چنین درمیان کسانی که به تازگی به بازار کار وارد شده اند و با چالش های قابل توجهی در یافتن فرصت کاری مواجه هستند، بیشتر متمرکز شده است.

بانک پول گفت که کشورهای عربی به عنوان مجموعه ای که توانست میانگین بیکاری جوانان را در حدود ۰٫۸ درصد از میانگین سالانه آن بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ را کاهش دهد. با این حال بانک پول افزود که محیط نامطلوب اقتصادی بین المللی، به علت تأثیر بحران جهانی اقتصادی و اوضاع داخلی است که در برخی کشورهای منطقه به وجود آمد و مانع از حرکت رو به جلو در این روند مثبت شد.