فروش دلار در بازار غیر رسمی ارز ایران -عکس از شرق پارسی

فروش دلار در بازار غیر رسمی ارز ایران -عکس از شرق پارسی

روند صعودی بورس ایران در هفتە پیش نیز همچنان ادامە داشت و شاخص کل با افزایش چشمگیر ۲ و ۷۸ دهم درصد بە رقم ٧٨١۶۴ واحد رسید. بنا بر آمار بازار بورس تهران در هفتە ای کە گذشت طی ۵ روز کاری گذشته، ٣۶٨٠ میلیون سهم در ٣۶٣ هزار و ۶۶٨ نوبت مورد معلاملە قرار گرفت کە ارزش کل سهام و حق تقدم بالغ بر ١٢هزار و ۴۴۴ میلیارد ریال شد. این رقم نشانگر ١۵/٨ درصد رشد نسبت بە هفتە پیش از خود است.

در هفتە گذشتە اخبار حمایتی خوبی برای بازار سرمایە در گردش بود کە در کنار خبر تزریق نقدینگی بە بازار سرمایە از طریق صندوق حمایتی، مشوق رشد شاخص بازار سرمایە شد. از جمله این خبرها، می توان بە خبر کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد کە بە نقل از اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی نرخ سود سپردەهای روزشمار ١٠ درصد و سپردەهای بلند مدت ٢٢ درصد گزارش شد کە نشانگر کاهش چشمگیر نسبت بە ارقام فعلی این سودها است.

همچنین خبر افزایش صادرات نفت ایران، ممنوعیت ورود کالاهایی با کیفیت مشابە داخلی برای حمایت از تولید کنندگان، اختصاص ارز مبادلەای بە قطعەسازان و داروسازان ممنوعیت ورود کالاهایی با کیفیت مشابه در ایران، افزایش صادرات نفت ایران، اختصاص ارز مبادله ای به قطعه سازان و داروسازان و نیز گزارش های مثبت از عملکرد مثبت شرکت ها، تب و تاب معاملات را در تالار شیشەای بورس افزایش داد.

پررونق ترین روز شاخص در هفتە گذشتە، روز شنبە بود کە عمدە رشد شاخص را بە میزان ١۴٢۴ واحد رقم زد. در این روز نزدیک بە ٧٠ درصد خریدها توسط افراد حقیقی انجام گرفت و حقوقی ها کە بیشتر فروشندە بودند، سهمشان حدود ۴٠ درصد از ارزش معاملات بازار بود.

سرعت حرکت افزایشی شاخص بورس در ٣ روز پایانی هفتە بخصوص در روزهای سەشنبە و چها شنبە رو بە افول گذاشت کە این رشد به ترتیب ٢٠ و ١٣ واحد بود. با نگاهی بە آمار معالات در میابیم کە بیشتر نمادها در این دو روز مورد عرضە واقع شدند، ولی با این حال تقاضای فعال برای سهام اخابر، خودرو، فارس، مپنا و خساپا توانست شاخص را در محدودە ٧٨ هزار نگه دارد و از عقبگرد شاخص جلوگیری کند.

در کل در هفتە گذشتە نیز حضور سهامداران حقیقی پررنگتر بود و درصد بسیار بزرگی از معاملات به صورت خرد انجام گرفت و سرمایه گذاران حقوقی کە طبیعتا از قدرت تحلیل بالا و منطقی برخوردارند، تنها ۴٠ درصد بازار را در اختیار داشتند و از فرصت پیش آمدە برای صاف کردن دست خود استفادە کردند و کمتر تحت تاثیر آثار روانی این اخبار قرار گرفتند.

عرضەهای آخر هفتە را به عنوان تعدیل تقاضای پر شتاب اوایل هفتە در نظر گرفت کە امری عادی است، ولی تعداد نوسانات کلان شاخص بورس تهران در ماەهای اخیر کە باعث تغییرات بسیار در مقدار شاخص بازار می شود بیشتر معلول اخبار و وعدەهای مسئولان است تا تابع عرضە و تقاضا.

شاخص بورس

چنان کە مشاهدە می شود با گذشت زمان از انتشار این خبرها و پدیدار نشدن آثار عملی آن در حمایت از بازار سرمایە شاخص بورس خود بە خود تمایل بە برگشت بە روند منطقی خود و پیروی از عرضە و تقاضا و نیز عملکرد واقعی شرکت ها دارد و سعی در نمایان کردن وضعیت راستین بازار را دارد کە در مرحلەای بحرانی دوبارە با مقاومت مسوولین این کشور مواجه می شود.

بازار سرمایە ایران بە مانند خودروی موتور خاموشی می ماند کە چند نفر بدون رفع اشکالات آن مدام با هل دادن خودرو درصدد روشن کردن آن هستند و خودرو در اثر نیروهای واردە مسیرکمی را طی می کند، ولی بە خاطر اشکالات فنی دوبارە از حرکت باز می ایستد، با این تفاوت کە خودروی بازار سرمایە در جادەای سر بالا نیز قرار دارد.

طلا و ارز

در پایان آخرین روز کاری هفتە پیش در بازار تهران هر قطعە سکە بهار آزادی طرح جدید ١٠١٣٠٠٠ تومان، نیم سکە ۵٣١ هزار تومان و ربع سکە ٣٢١ هزار تومان دادوستد شد. در خیابان فردوسی تهران نیز نرخ برابری دلار آمریکا بە ریال ٣٣٠۵٠ ریال بود همچنین هر پوند انگلیس ۵۵٣٠ تومان و یورو ۴۵۶۵ تومان معاملە شد.

‌همچنان کە در نوشتارهای پیشین “بازار در یک نگاه” پیش بینی می شد، نرخ ارز علی رغم وعدەهای مسوولان ایران، همچنان تمایل بە افزایش را کە حاصل اثرات روانی و نیز تورمی اصلاح قیمت حامل های انرژی، فاز دوم هدفمندسازی یارانە ها و نیز افزایش قیمت بنزین سهمیە بە ٧٠٠ تومان و آزاد بە ١٠٠٠ تومان است، از خود نشان می دهد. با این همە بازار در انتظار تحقق خبرها و تمهیدات اندیشیدە شدە از طرف دست اندرکاران برای تجربە یک ثبات نسبی و کاهش سفتە بازی دلالان است.

با نگاهی بە نوسانات چند هفتە گذشتە در می یابیم کە نوسانات ارز چندان هم بدور از واقعیات اقتصادی کشور نبودە است و غیر مستقیم منعکس کنندە این تحولات بودە تا این کە گوش بە فرمان اظهارات کار بدستان.

افزایش نرخ ارز محرک پر قدرتی برای طلای داخلی بودە کە باعث شده علی رغم کاهش قیمت اونس طلای جهانی همچنان روند رو بە رشد خود را حفظ کند و نقش یک سرمایە گذاری امن را برای سرمایگذاران داخلی در مقابل تورم و وضعیت بی ثبات اقتصاد داخلی بر عهدە داشتە باشد.

در امتداد تثبیت سراشیبی قیمت اونس طلا در هفتە گذشتە نشست ماه آوریل فدرال رزرو آمریکا برگزار شد و بە گزارش سایت طلا kitko.com حاکی از تقویت شاخص مصرف کنندە و کاهش محرک پولی بە میزان ١٠ میلیارد دلار بود، بدین ترتیب بودجه ماهانه خرید اوراق قرضه از ۵۵ میلیارد دلار به ۴۵ میلیارد دلار تقلیل یافت.

با اعلام این گزارشات قیمت اونس طلا بە زیر ١٢٩٠ دلار سقوط کرد. با این حال رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده آمریکا در سه ماهه نخست سال جاری میلادی فقط یک دهم درصد بود که بسیار کمتر از رقم رشد یک و دو دهم درصدی است کە پیش بینی می شد، ولی تاثیر چندانی بر قیمت طلا نداشت کە می توان آن را بە چشم انداز مثبت از رشد اقتصادی آمریکا در کوارتر های آیندە ربط داد.

در روز جمعە نیز یکی دیگر از گزارشات تاثیرگذار اقتصاد آمریکا منتشر شد کە نشانگر کاهش ۴ دهم درصدی بیکاری با ایجاد ٢٨٨هزار شاغل در ماه آوریل بود کە باعث افت هرچە بیشتر قیمت طلا خواهد شد.

بهبود مداوم وضعیت اقتصادی آمریکا فشار زیادی بر قیمت طلا وارد آوردە است کە تنها عامل پرقدرتی کە می توان برای جلوگیری سقوط سریع قیمت طلا نام برد، بحران سیاسی و نظامی اوکراین است کە موجب ایجاد سدی مقابل خبرهای ریزشی برای طلا عمل می کند.

بە هرحال در بهترین حالت چنانچە تمهیدات جامعی برای تثبیت قیمت دلار در داخل اندیشیدە نشود با رشد نرخ دلار ادامە کاهش قیمت طلای جهانی می تواند باعث ثبات نسبی در قیمت طلای داخلی شود.