تصویری از بازار بورس تهران - عکس از جوان آنلاین

تصویری از بازار بورس تهران – عکس از جوان آنلاین

در هفتە گذشتە قیمت طلا و سکە در بازارهای داخل کاهش چشم گیری داشت. نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه، آخرین روز کاری سال ٩٢ ، در بازار ۹۵۳ هزار تومان، طرح قدیم ۹۵۰ هزارتومان و نیم سکه ۵۰۵ هزارتومان بود و قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۲۶۷۰ تومان کاهش به ۹۷ هزار و ١٩٧ تومان رسید.

جدول ارزش ارز در ایران در هفته گذشته (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

جدول ارزش ارز در ایران در هفته گذشته (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

در حالی کە قیمت دلار تغییر چندانی نداشت اما با کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی ریزش داشت.

قیمت هر اونس طلا در دو هفتە اخیر در جهان دست خوش تغییرات شدیدی شد و صعود و نزولی خارج از انتظار را تجربە کرد. اکثر تحلیل گران اقتصادی و معاملە گران بازار در هفتە منتهی بە ١۴ مارس ٢٠١۴ در اثر بحران کریمە و نگرانی های ایجاد شدە در مورد اقتصاد چین چشم انتظار جهش نرخ طلا بە بالای ١۴٠٠ دلار بودند.

بنا بر گزارش نظر سنجی سایت طلا (kitco) در ١۴ مارس از ۳۳ کارشناس این سایت، ۲۵ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند کە ٢١ نفر از کارشناسان نظر بە افزایش قیمت طلا در هفتە آتی تا ١۴٠٠ دلار دادند. این کارشناسان شامل معامله گران شمش طلا وسرمایه گذاران بانکها و بازرگانان بورس فیوچرز و مدیران پولی و تحلیلگران چارت تکنیکال هستند.

پس از برگزاری همەپرسی در کریمە و الحاق آن بە روسیە، نگرانی ها از تنش های شدید و خشونت در منطقە تعبیر نشد و از شدت تهدیدات غرب علیە روسیە کاستە شد کە همین امر موجب خنثی شدن اهمیت درگیری‌های ژئوپلیتیکی و کاهش ‏تقاضای طلا برای ذخیره‌سازی شد.

در نتیجە نرخ طلا با ریزشی ٣٠ دلاری بە سرعت در حال برگشت بە محدودە قیمتی قبل از تنشها بود کە با پایان نشست کمیتە بازار آزاد بانک فدرال رزرو آمریکا در روز چهار شنبە ١٩ مارس و انتشار نتیجە نشست کە حاکی از ثبات اقتصاد آمریکا و کنترل تورم زیر ٢% و نیز بهبود نرخ بیکاری با افزایش نرخ دلار بهای اونس طلا بە کانال ١٣٢٠ دلار سقوط کرد.

نمودار تغییر قیمت هر اونس طلا در هفته گذشته (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار تغییر قیمت هر اونس طلا در هفته گذشته (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

کاهش شدید قیمت طلا در روز پنجشنبە برخی از معامله‌گران را به ‏هدف کسب سود با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در آینده وارد بازار طلا کرد. افزایش تقاضا و همچنین انتشار چشم انداز افزایش نرخ بهرە آمریکا با افزایس قابل توجە قیمت طلا را وارد کانال ١٣٣٠ دلاری کرد. در حال حاضر نیز محرک مهمی برای تاثیر شدید بر بازار دیدە نمی شود. در زیر می توانید جدول قیمت ارز و طلا را در آخرین روز کاری سال ٩٢ مشاهدە کنید.

بررسی آماری بورس در سال ٩٢ نشانگر رشد ١٠۶ درصدی شاخص کل از ٣٨٠۴٠ واحد بە ٧٩٠١۵ واحد در آخرین روز معملاتی بورس تهران است. همچنین ارزش بازار سرمایە با رشدی ١٢٧ درصدی از ١۶٧ هزار میلیارد تومان در ابتدای ٩٢ بە ٣٨٠ هزار میلیارد تومان در ابتدای ٩٣ رسید و ارزش معملات بازار از ۶/٢۴ هزار میلیارد تومان در سال ٩١ بە ٩۵ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ رسید کە رشدی ٢٨۶ درصدی را می نمایاند.

در آخرین هفتە سال ٩٢ شاخص کل هفتە با رشدی ٢۴٠٠ واحدی بە پایان رسید کە در چند ماه گذشتە بی سابقە بود. از ابتدای هفتە روند حرکتی بورس مثبت بود. خبر لغو قوانین معاملاتی از روز شنبە ٢۴ اسفند و نیز ورود گستردە سهامدارن حقوقی بە بازار سرمایە بە عنوان خریدار در هفتە ماقبل آخر این رشد را رقم زد.

قیمت طلا در بازار طلا در هفته پیش در ایران (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

قیمت طلا در بازار طلا در هفته پیش در ایران (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

شرکت های حقوقی کە در دی ماه ٩٢ با عرضە سهام خود در نقطە اوج بازار کلید سقوط را زدند دوبارە در ابتدای هفتە گذشتە (١٧-٢١) اسفند پیش از لغو قوانین معاملاتی در کف شاخص نسبت بە پنج ماه گذشتە اقدام گستردەای را برای ورود بە بازار آغاز کردند.

این اتفاق، تغییر مالکیت عمدەای را از سهامداران حقیقی بە حقوقی رقم زد. بنا بر آمار بورس تهران این جابجایی با بیشترین حجم معاملات در سهام شرکت های بانک ملت، بانک پاسارگاد، سرمایه‌گذاری غدیر ، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید ، سیمان تهران، گروه بهمن، سرمایه ‌گذاری صندوق بازنشستگی ، ماشین سازی اراک ، بانک صادرات و پتروشیمی پردیس روی داد.

با بازگشت حقوقی ها بە بازار و شروع روند صعودی بازار، اعتماد سرمایگذاران دوبارە بە بازار جلب شد و بازار دوبارە با اقبال سرمایگذاران روبرو گشت. این افزایش شاخص متأثر از روند مثبت سرمایه‌گذاری غدیر، همراه اول، توسعه معادن و فلزات، پتروشیمی پردیس، سرمایه‌گذاری ملی، گروه مپنا، صنایع شیمیایی ایران، بانک ملت، فولاد مبارکه اصفهان و گسترش نفت و گاز پارسیان بود.

با نگاهی بە سقوط و صعود شاخص بورس در بازاری کە بدلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالای ناشی از آن با رشد سریع و خارج از قاعدە بە پدیدە اقتصاد ایران بدل شده است، در سە ماه پایانی سال ٩٢ در کنار فاکتور افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها نمی توان عامل مهم دیگری را جز واکنش های روانی سرمایە گذاران خرد بە رفتار سرمایە گذاران عمدە و حقوقی بازار متصور شد.

چنان کە گفتە شد با خروج حقوقی ها در اوج، شاخص سقوط کرد و با برگشت آنها در کف شاخص صعود کرد. در این میان عمدتا معاملە گران غیر حرفە ای با سرمایە های ١٠، ٢٠، ۵٠ میلیونی بهای این فرازو نشیب را می پردازند.

شاخص کل سهام در هفته گذشته (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

شاخص کل سهام در هفته گذشته (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

بە هر حال بازار سرمایە یکی از مهمترین نهادها در اقتصاد هر کشوری است کە نه تنها نمایی کلی از اقتصاد را منعکس می کند بلکە فرایند رشد اقتصادی را نیز تسهیل کردە و سرعت می بخشد. بازار سرمایە پلی میان پس اندازکنندگان و سرمایە گذاران است.

بورس برای دستیابی بە اهداف کلان اقتصادی کشور در سال ٩٣ از جملە کاهش تورم، می تواند یکی از منابع مهم تامین مالی باشد بە شرطی کە سیاستگذاری ها و حمایت ها از بازار سرمایە در جهتی سازندە باشند. برای خروج از رکود باید سطح فعلی پایه پولی و حجم نقدینگی موجود در جامعه حفظ شود و حجم خرید و فروش و سرعت گردش پول بالا رود و سرمایەهای سرگردان در خدمت سازندگی قرار گیرد، و بازار سرمایە بهترین نهاد برای این کار است.