شمش طلا - عکس از meritgold

شمش طلا – عکس از meritgold

بورس آخرین روز خود را در ‌هفتە گذشتە با حجم معاملات ٧۶١ میلیون سهم در ۵٣ هزار نوبت و بە ارزش ٢٧۶ میلیارد تومان بە پایان برد. ارزش کل بازار در این روز ٣٧٧هزار میلیارد تومان بود کە کاهشی ٢ درصدی را نسبت بە آغاز سال ٩٣ نشان میدهد، همچنین شاخص بازار سرمایە نیز بە ٧٧۴٢٣ واحد سقوط کرد.

در میانە هفتە شاخص رو بە بالا تغییر جهت داد و منجربە رشد ۳۹۸ واحدی شاخص کل شد و با نیم درصد افزایش به رقم ۷۷ هزار و ۸۱۷ واحد رسید. با توجە بە موافقت وزارت ارتباطات با افزایش تعرفە مخابراتی و همچنین بازگشایی نماد خودرو با پیشبینی سود ٧٧ ریال برای سال ٩٣ بنا بر آمار بازار بورس بیشترین تاثیر مثبت را اخابر (مخابرات ایران) و خودرو بە ترتیب ١٢۴ و ٩۵ واحد بر شاخص بازار بورس گذاشتند.

نمودار تغییرات شاخص بورس از 28 اسفند تا 20 فروردین (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار تغییرات شاخص بورس از ۲۸ اسفند تا ۲۰ فروردین (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

در روز چهارشنبە نمادهای خودرویی مانند سایپا (خساپا) و خودرو در کنار رمپنا، فارس و شبندر افت ٣٩۴ واحدی شاخص را رقم زدند و باعث عقب رفت دوبارە شاخص شدند. ایران خودرو کە در روز قبل بدلیل بازگشایی با تعدیل بسیار مثبت، با معاملات هیجانی سهامداران حقیقی افزایش شاخص کل را رقم زد دوبارە بدلیلP/E بالا حتی در حالت محقق شدن سود پیشبینی شدە و انتظار تعدیل قیمت منجر بە افت شاخص شد.

بازار سرمایە در هفتە گذشتە نیز بە شدت پیگیر روند نزولی ایجاد شدە از ابتدای سال جدید بود. بە نظر میرسد کە سردرگمی و خاطرە تلخ سهامداران در روزهای پایانی سال ٩٢ هنوز از اذهان سرمایه گذاران رخت بر نبستە است. همچنان سهامداران حقوقی با تامل بە بازار مینگرند کە نسبت معاملات انجام شدە نیز در بازار نشانگر حضور ۴۵ درصدی سهامداران حقوقی در مقابل معاملات ۵۵ درصدی حقیقی ها است.

بە نظر میرسد کە سرمایه گذاران حقوقی انگیزەهای موثر برای رشد بازار را در مواردی مانند مشخص شدن نحوە اجرای هدفمندی یارانەها، بازارهای موازی، تغییر قیمت فروش صنایع صادراتی و برنامەریزی و نحوە عملکرد دولت برای ثبات نرخ ارز دنبال میکنند کە این امر سبب می شود کە بیگدار بە آب نزنند و بازار همچنان در غیاب آن ها در رکود بسر ببرد.

در هفتە گذشتە با توجە بە مثبت بودن نتایج مذاکرات هستەای در راستای توافق جامع هستەای شاهد هیچگونە واکنش مثبتی در بازار سرمایە نبودیم و این نشان میدهد کە فاکتورهای اقتصادی داخلی سایە سنگینی بر بازار سرمایە افکندەاند. عواملی مانند هدفمندی یارانەها، ثبات نرخ ارز، تو‌قف بازارهای موازی و قیمت فروش صنایع صادرات و نسبت بالای قیمت بە درآمد سهام. با توجە بە بالا بودن P/E کە محصول رشد شدید قیمتها و پرواز شاخص بورس در سال گذشتە است اینچنین پیدا است کە در شرایط موجود جایی برای رشد و افزایش بیشتر نگذاشتە است.

‌همچنین بازار پول بە رقیب مطمئنی برای بازار بی ثبات و پر ریسک سرمایە تبدیل شدەاست. با تصویب آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر آزاد بودن بانک‌ها در تعیین نرخ سود پیشنهادی نرخ سود سپردەهای کوتاه مدت در بعضی موارد بە ٢٣ تا ٢۴ درصد رسیدە است کە با توجه بە چشم انداز کاهش تورم میتواند درکنار جبران ارزش داراییها سودی را نیز بدون تحمل ریسک نصیب سپردەگذاران نماید.

عوامل اقتصادی فوق الذکر نقش مهمی را در شرایط موجود در تداوم رکود بازار سرمایە بر عهدە دارند و این گونە نمی نماید کە بهبود و ثبات این عوامل در طی چند هفتە آیندە بە وقوع بپیوندد و مسیر بازار سرمایە را تعیین نماید و همچنان در هفتەهای آتی باید شاهد این نوسانات و افتها در بازار سرمایە باشیم. به عنوان تنها عامل حمایتی بازاربورس در این بهار زمستانی میتوان بە تشکیل مجامع بورس اشارە کرد کە حداقل بتواند با ایجاد شفافیت بیشتر اعتماد سهامداران را بە معاملات بورسی جلب نماید.

طلا و ارز

در پایان هفتە تمام سکە بهار آزادی طرح جدید ٩۶٨هزار تومان، نیم سکە ۵١١ هزار تومان و ربع سکە ٣٠٠ هزار تومان معاملە شد.در طول هفتە شاهد اهزایش ٢٧ هزار تومانی قیمت تمام سکە بهار آزادی بودیم کە این افزایش بدلیل افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ جهانی اونس طلا اتفاق افتاد.

نمودار تغییر بهای هر اونس طلا از 16 مارس تا 11 آوریل (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار تغییر بهای هر اونس طلا از ۱۶ مارس تا ۱۱ آوریل (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

روز چهارشنبە دلار جهشی ناگهانی را شاهد بود کە با افزایشی ۵۵ تومانی بە ٣١١۶ تومان رسید ولی دوبارە همگام با نرخ دلار در بازارهای جهانی در روز پنجشنبە با ۴١ تومان بە سطح ٣٠٧۵ تومان بازگشت و در نهایت با همان قیمت روز را بە پایان برد و تفاوت چندانی با پایان هفتە گذشتە نداشت.

بنا بر گزارش رویترز دلار در روز گذشتە بە کمترین میزان خود در سە هفتە در برابر ین ژاپن و فرانک سویس رسید و بیشترین افت هفتگی را در ۶ ماه گذشتە نسبت بە یورو داشت کە به دلیل انتشار صورت مذاکرات نشست ماه مارس سیاستگذاری فدرال رزرو آمریکا مبنی بە عدم تمایل بە افزایش سریع نرخ بهرە پس از بە پایان رسیدن سیاستهای تسهیل کمی آمریکا اتفاق افتاد.

همچنین قیمت اونس طلا در هفتە گذشتە کە صعود خود را بر پایە گزارش آمار اشتغالزایی آمریکا بنا نهادە بود با بالا گرفتن تنشهای لفظی مربوط بە بحران اوکراین و نیز خبر افزایش کنترل شدە نرخ بهرە در آمریکا جان تازەای گرفت و مرز ١٣٢٠ دلار را رد کرد.

بنابر سایت طلا Kitco.com قیمت طلا برای تحویل در ماه ژوئن با یک و نیم درصد افزایش نسبت بە هفتە گذشتە در COMEX نیویورک ١٣٢١ دلار معاملە شد و طلای نقدی نیز نزدیک به ۱۳۲۳ دلار را نشان می دهد کە بیشترین میزان در سە هفتە گذشتە است.

با افزایش قیمت اونس طلا شاهد کاهش تقاضای فیزیکی این کالا کە در برخی کشورها نظیر هند آغاز شدە بود هستیم. این عامل شتاب رشد قیمت را کە از عوامل بنیادی بازار تغذیە می کند از بین می برد. تاثیرگذارترین فاکتور کاهش قیمت طلا در چند هفتە اخیر خبر افزایش نرخ بهرە در آمریکا بود کە از جلسە ١٨ مارس کمیسیون بازار آزاد فدرال آمریکا استنباط شد و با تعدیل این موضوع در هفتە گذشتە طلا صعودی ٢٠ دلاری را در ٢ روز تجربە کرد و بە ١٣٢۴ دلار رسید.

این وابستگی بە حدی است کە بنا بر محاسبات انجام شدە و بە گزارش مارکت واچ کە در ژانویە گذارش شد با توجه بە وابستگی ١٠ سال گذشتە نرخ بهرە و قیمت طلا، اگر نرخ بهرە اوراق بهادار بلند مدت از دو شش دهم درصد بە چهار درصد افزایش یابد قیمت طلا بە ٨٣١ دلار در اونس خواهد رسید و اگر این نرخ بە ١ درصد برسد قیمت طلا بە محدودە ١٩٠٠ دلار صعود خواهد کرد.

فعلا نشانی از فاکتورهای کاهشی در افق دیدە نمیشود و بە نظر می رسد اگر بحران اوکراین و نیز ضرب الاجل روسیە برای اتحادیە اروپا برای پرداخت بدهیهای گازی اوکراین آبستن حوادث غیر مترقبە نباشد هفتە آیندە را با ثبات نسبی طی نماییم.