بازار طلا و ارز مدام در حال نوسان است  - عکس از مریت گولد

بازار طلا و ارز مدام در حال نوسان است – عکس از مریت گولد

با مقایسە هفتەهای آغازین سال ٩٢ با سال ٩٣ شاهد شباهت عجیبی در تب و تاب بورس در این دورەها هستیم، منتها در دو سوی مقابل. گویی بازار سرمایە سر آن دارد کە راه رفتە را باز آید. در سال گذشتە شاخص کل بازار از ابتدای سال ٩٢ تا اواخر فروردین ماە رشدی تقریبا هفت و نیم درصدی معادل ٣٠٠٠ واحد را تجربە کرد و در مدت زمان مشابە در سال جاری شاخص با کاهشی شش و نیم درصدی ریزش ۵٠٠٠ واحدی را رقم زد.

در پایان معاملات هفتە گذشتە شاخص کل عدد ٧۴١۶١ وا حد را بە ثبت رساند و مجموع معاملات در این روز با حجم ٣۵٨ میلیون سهم در ۵۶۵٠٠ نوبت و بە ارزش ١١۶ میلیارد تومان بود کە نسبت بە پایان هفتە گذشتە بیش از ۵٠% کاهش را نشان میدهد. ارزش بازار نیز با بیش از ۴% افت بە ٣۶١ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

سراشیبی بورس در هفتە گذشتە در پی عواملی کە در نوشتار هفتە پیش بدان اشارە شد بە حدی زاویە تندی داشت کە در طی تنها ٣ روز شاخص حدود ٣٠٠٠ واحد نزول کردو دوبارە مسئولان دولتی را بران داشت کە بە بررسی راهکارهای موجود برای حمایت از بازار سرمایە بنشینند.

البتە شایان ذکر است کە بسیار منطقی است کە امروز بدیل محو شدن بی توازنی در بازار ارز و تفاوت نرخهای اساسی بالا کە بە رونق بورس دامن می زد با نزدیک شدن حاشیە سودها بە قیمتهای واقعی و فاصلە گرفتن هرچە بیشتر قیمت سهام از درامد سهام حباب قیمتها در بورس باد خالی کنند و بە نرخهای معقول تری نسبت بە سودشان پا بگذارند و در این میان این هواگیری عمدتا از طریق جیب سهامداران حقیقی انجام میگیرد.

نمودار نوسانات شاخص کل بورس در بازار از 28 اسفند تا 27 فروردین (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار نوسانات شاخص کل بورس در بازار از ۲۸ اسفند تا ۲۷ فروردین (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

در هفتە گذشتە بر اساس آمار وب سایت رسمی بورس تهران نمادهای اخابر، رمپنا، فولاد، تاپیکو، فارس، شبندر ، پارسان و نیز شرکتهای خودرویی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند. حجم معاملات نیز رفتە رفتە کاهش چشمگیری را رقم زد کە نشان از بی اعتمادی سهامداران و نیز غیبت گستردە حقوقیها در بازار بود.

در پی سقوط شدید شاخص بازار سرمایە در هفتە پیش به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی بر گرفتە از پرتال وزارت امور اقتصادی و دارایی در روز سەشنبە جلسە ای با حضور رئیس سازمان بورس، معاونان بانکی و اقتصادی وزارت اقتصاد و با ریاست وزیر اقتصادبە منظور بررسی این مهم تشکیل دادە شد.

در این جلسە با توجه به گزارشهای پیرامون نرخ سود بانکی و ضرورت ساماندهی آن، مقرر شد این موضوع در روزهای آتی در شورای پول و اعتبار مطرح و نظام بخشی به نرخ های سود بانکی مورد بحث قرار گیرد. بر این اساس بانک مرکزی نیز کنترل های لازم را در حوزه نظارت بر نرخ های سود بانکی انجام خواهد داد.

همچنین در خصوص قیمت گذاری محصولات تولیدی بنگاه ها نیز تاکید شد که دولت به هیچ وجه تصمیمی برای تعیین دستوری قیمت ها ندارد و تعدیل قیمت ها صرفا باید در چارچوب نظامات عرضه و تقاضا انجام شود و اصل کلی برای دولت، جبران آثار سیاست ها، برای حمایت از تولید و مصرف کنندگان است.

در خصوص بهای گاز شرکت های پتروشیمی با کاربرد سوخت (نه به عنوان خوراک) نیز قرار شد کە در دولت بررسی و تعیین تکلیف صورت گیرد تا این نرخ نیز همانند نرخ سایر بنگاه ها (حدود ۱۰۰۰ ریال) تنظیم شود.

در پی خروجی این جلسە در آخرین روز هفتە و نیز برای خرید در کف قیمت تا حدی تقاضا بە بازار بازگشت و بورس تهران در واکنش به وعده مسوولان چراغ سبز نشان داد و با رشدی ٣١٣ واحدی موفق شد بە کانال ٧۴ هزار واحدی بازگردد و بیشترین تاثیر مثبت را نمادهای مپنا، خودرو، تاپیکو و شبندر بر شاخص گذاشتند.

نمودار نوسانات قیمت دلار در بازار 21 فروردین تا 28 فروردین (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار نوسانات قیمت دلار در بازار ۲۱ فروردین تا ۲۸ فروردین (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

با این حال باز هم چنان کە در بالا بە آن اشارە شد حجم معاملات در قیمت های مثبت کاملا پایین بود،. البتە بدلیل جو بی اعتمادی شدیدی کە بر بازار سرمایە حاکم است غلبە یکبارە تقاضا بر عرضە دور از انتظار است. این برای چندمین بار است کە مسئولین وعدە حمایت از بازار را دادەاند ولی فقط نوسان گیران بازار موفق بە کسب سود از این وعدە و وعیدها شدە اند.

در پایان هفتە بهای هر دلار در بازار آزاد ٣١٨٠ تومان، پوند ۵٣٢٠ تومان و یورو ۴٣٩٧ تومان معاملە شد. هر قطعە سکە بهار آزادی طرح جدید ٩٧٩ هزار، طرح ‌قدیم ٩٧۶هزار و نیم سکە نیز ۵٣٨ هزار تومان بە فروش رسید.

هفتە گذشتە دلار صعودی ترین هفت روز خود را در هفتەهای اخیر پشت سر گذاشت و افزایشی ٣ درصدی را نسبت بە هفتە پیش از خود رقم زد.

اگرچە بە نقل از برخی از دلالان بازار ارز دلیل خاصی برای این رشد قیمت وجود ندارد و حتی شاهد تب و تاب خاصی در بازار نیستند ولی میتوان این پدیدە را بعنوان پیشوازی زودهنگام نرخ ارز از اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی، فاز دوم هدفمندی یارانەها بر تورم و نیز رکود اخیر بازار سرمایە قلمدادکرد.

نمودار نوسانات قیمت سکه در بازار 23 فروردین تا 28 فروردین (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار نوسانات قیمت سکه در بازار ۲۳ فروردین تا ۲۸ فروردین (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

قیمت سکە بهار آزادی نیز در میانە هفتە بە ٩٩٠٠٠ تومان رسید کە متاثر از افزایش نرخ دلار و رکورد زنی اونس طلا بدلیل تنشهای ژئوپولتیک اوکراین بود. در روزهای بعد قیمت اونس طلا با افت شدیدی روبرو شد و از ١٣٢٩ دلار بە زیر ١٣٠٠ دلار سقوط کرد.

هر چند کە انتظار میرفت کە این ریزش شدید بازار طلای داخل هم دستخوش کاهش نماید اما افزایش دلار اثر این کاهش را بر قیمت سکە خنثی کرد و همچنان با کاهشی نچندان چشمگیرنسبت بە اونس طلا در قیمت ٩٧٩هزار تومان بازار را بە پایان برد.

بەگزارش سی ان بی سی و بلومبرگ بدلیل نگرانیهای بین المللی از کاهش تقاضای طلای چین و نیزانتشار اخبار امیدوار کنندە از اقتصاد آمریکا کە شامل کا‌هش شمار بیکاران و نیز تقویت ضریب خردەفروشی در آمریکا میباشد اونس طلا با شیب تند سقوط کردە و دوبارە نرخهای زیر ١٣٠٠ دلار را تجربە میکند. همچنان گزارشات اقتصادی آمریکا بزرگترین عامل نوسانات این فلز گرانبها میباشد.