تابلوی نمایش قیمت ارز در صرافی میدان فردوسی - عکس از شرق پارسی

تابلوی نمایش قیمت ارز در صرافی میدان فردوسی – عکس از شرق پارسی

با آغاز سال جدید انتظارات بسیاری از اوضاع اقتصادی شکل گرفتە و بسیاری از مردم و موسسات درصدد پیش بینی بازار برای هدایت هرچە بهتر سرمایەهای خود هستند.

در اوایل سال ٩٢ بازار ارز با نوسانات شدیدی روبرو بود و اوضاع بی ثبات اقتصادی و سیاسی و نیز نرخ بالای تورم مردم را با شتاب بە سمت پناهگاه امن دلار و طلا برای حفظ ارزش دارایی هایشان سوق داد. اصطلاحا این پدیدە را در اقتصاد Hot Money یا پول داغ می نامند کە مردم سعی می کنند در شرایط تورمی، جز در صورت نیاز وجه نقد بە دست نگیرند و آن را بە کالاهای سرمایە ای تبدیل نمایند.

با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و پیشرفت مذاکرات هستەای و نیز گسترش روابط اقتصادی خارجی کشور، بازار ارز نیز راه ثبات را در پیش گرفت و در اواخر سال ٩٢ با کاهشی ١۶ درصدی در محدودە ٣٠٠٠ تومان آرام گرفت. همین امر نیز باعث شد کە بساط سفتە بازی تا حد زیادی از بازار رخت بربندد.

در سال پیش رو انتظار می رود کە دلار تحت تاثیر تورم و عوامل تعیین کنندە اقتصادی روندی صعودی و منطقی را در پیش بگیرد، زیرا وقوع فاکتورهایی کە سبب کاهش نرخ ارز می شوند مانند تولید و صادرات و افزایش ارز آوری و تزریق آن بە بازار کە در سالهای پیش بە وفور انجام می گرفت در سال ٩٣ محتمل نمی نماید و کا‌هش تحریمها و آزاد شدن دارایی های مسدود شدە ایران در خارج تنها می تواند تا حدی ضامن ثبات نرخ ارز باشد.

برای داشتن چشم اندازی بهتر نسبت بە نوسانات قیمتها در سال جاری تو جە بە برخی عوامل تعیین کنندە الزامی است کە قانون بودجە٩٣ و قانون هدفمند سازی یارانە ها نقشی کلیدی را در غیاب اتفاقات مهم سیاسی و اقتصادی بە عهدە دارند.

با توجە بە پیش بینی های دولت از عملکرد بوجە عمومی سال ٩٣ ومقایسە آن با عملکرد واقعی بوجە عمومی سال ٩٢کە در شهریورماه ٩٢ نیز اصلاح شد، رقم ١٩۵ هزار میلیار تومان شاهد افزایشی ٣٠ الی ۵٠ درصدی خواهد بود کە علی رغم انقباض ارقام بودجە کل ٩٣ نسبت بە ٩٢، بودجە عمومی و عمرانی با رویکردی انبساطی بستە شدە است تا جایی کە ارقام بودجە عمرانی سال ٩٣ بیش از ٣ برابر افزایش نشان می دهد.

زوایای انبساطی بودجە ٩٣ باعث افزایش نقدینگی در بازار خواهد شد کە طبعا افزایش قدرت خرید و تقاضا را در پی خواهد داشت. این افزایش نقدینگی در صورتی کە بە درستی در خدمت تولید و گردش چرخ اقتصادی قرار نگیرد باعث افزایش قیمتها خواهد شد. مرحلە دوم هدفمند سازی یارانە ها کە در آن افزایش ٢٠ و ٢۵ درصدی قیمت حامل های انرژی بە چشم می خورد، اگرچە در خدمت تامین درآمد دولت قرار می گیرد ولی تبعات روانی و منفی آن بە تورم دامن خواهد زد.

همچنین نرخ ارز در بودجە سال ٩٣ ٢۶۵٠ تومان پیش بینی شدە کە نسبت بە سال قبل ۶ درصد بیشتر است. کشش قیمتی این افزایش با بتای بیش از ١ واحد همراه خواهد بود، یعنی واکنش افزایشی بازار بیش از ۶درصد و حتی بالای ١٠ درصد می تواند باشد.

نمودار تغییرات قیمت ارز دریک سال گذشته (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار تغییرات قیمت ارز دریک سال گذشته (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

طلا نیز در اوایل سال ٩٢ جایگزینی برای دلار در راه سرمایە گذاری محسوب می شد و بسیاری از مردم سرمایەهای خود را بە سکە تبدیل کردند تا در مبارزە با تورم شکست نخورند ولی افت شدید قیمت هر اونس طلا در سال ٢٠١٣ باعث افت سکە در داخل گشتە و سبب شد کە
سرمایه گذاران بە اهداف خود دست نیافتە و از این کالا روی برگردانند. این افزایش عرضە و کمبود تقاضا ضربە واردە بە بازار سکە را تشدید نمود و بازار سکە را وارد رکود کرد.

با خیزش دوبارە و سریع اونس جهانی در سال ٢٠١۴ تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی و نیز افزایش تقاضای نوروزی بازار سکە جانی دوبارە گرفت و از رکود مطلق خارج شد.

قیمت سکە محصول قیمت جهانی طلا و نرخ داخلی ارز میباشد. بە نظر می رسد در صورت تحولات افزایشی نرخ ارز بر اثر عوامل ذکر شدە در بالا، قیمت سکە علی رغم روند کاهشی قیمت اونس طلا در سال پیش رو با افزایش محدود مواجە گشتە و یا ثباتی نسبی پیشە نماید.

در نبود عوامل و فاکتورهای بنیادین افزایشی، در بازار های
جهانی طلا هموارە شاهد سقوط آزاد قیمت طلا هستیم. بر اساس ها آخرین آخرین آمار سایت طلا Kitco.com قیمت طلا برای تحویل در ماه آوریل با ۶.۵٠ دلار کاهش بە ١٢٨٨.۵٠ دلار رسید و همچنین طلای نقدی با ریزش ٢.٧٠ دلاری بە ١٢٨٩.۵٠ دلار رسید کە پایینترین حد در ۶ هفتە گذشتە می باشد.

نمودار تغییرات قیمت هر اونس طلا از 1 تا 7 فروردین (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار تغییرات قیمت هر اونس طلا از ۱ تا ۷ فروردین (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

گلدمن ساکس پیشبینی میکند کە با توجه بە جان گرفتن دوبارە اقتصاد آمریکا و افزایش نرخ بهرە کوتاه مدت و بلند مدت، رو بە آخر سال ٢٠١۴ قیمت اونس طلا در محدودە ١٠۵٠ دلار قرار گیرد.

با توجه بە محققان رویترز نیز طلا از الگوی های فصلی معمول کە در سالهای اخیر دیدە شدە پیروی می کند و با توجە بە بهبود اوضاع اقتصادی جهان پیشبینی می شود کە متوسط قیمت طلا در ٢٠١۴ حدود ١٢٢۵ باشد کە ١٣ درصد کاهش نسبت بە سال قبل خواهد داشت.

بە هر حال بە نظر می رسد با کاهش سیاستهای تسهیلات مالی بانک فدرال آمریکا و نیز افزایش نرخ بهرە باز هم گزارش های اقتصادی آمریکا بیش از ‌هر چیز دیگری در تعیین قیمت طلا نقش بازی نمایند، همچنان کە در یکی دو هفتە اخیر شاهد آن بودیم.

بازار سرمایە نیز در سال گذشتە تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و تورم بالای ۴٠ درصد و همچنین هجوم سرمایە های سرگردان بدلیل اخبار خوشبینانە دولت از اوضاع اقتصادی، سالی استثنایی را پشت سر گذاشت و رشدی ١٠٠ درصدی را ثبت نمود. همچنین سهامداران بسیاری را در جهت تحصیل سودی در خور توجە و نیز جبران ارزش دارایی هایشان منتفع ساخت.

در سه ماه پایانی سال ٩٢ بورس تهران با نوسانات شدیدی مواجه گشت. رشد شدید شاخص بورس باعث ایجاد نگرانی از تشکیل حباب قیمتی شد کە شاهد عرضە گستردە سهامداران حقوقی و به تبع آن سهامداران حقیقی بودیم. این عامل باعث ریزش شدید شاخص بورس گشت کە به دنبال آن مقامات ناظر برای کنترل بازار تمهیداتی محدود کنندە را وضع نمودند و با خروج از دورە اظطرار در هفتە پایانی سال ٩٢ بە حالت عادی خود باز گشت.

با توجە بە چشم انداز مثبت اقتصادی و سیاسی سال ٩٣ نسبت بە سالهای گذشتە وتمهیدات مقامات اجرایی کشور برای کنترل تورم و ثبات نرخ ارز و تلاش همە جانبە برای دستیابی بە رشد مثبت اقتصادی در سال جاری بە نظر می رسد کە شاهد آرامشی نسبی در کلیە بازارها باشیم.

با نظر بە حصول شرایط فوق الذکر بازار سرمایە نیز روند منطقی خود را طی خواهد کرد و بە میانگین سود ٣٠ تا ٣۵ درصد نزدیک خواهد شد کە با ثبات بازارهای کاذب ارز و طلا ، می توان گفت بورس بهترین مکان برای سرمایە گذاری در سال ٩٣ باشد.هم برای سهامداران هم برای رشد و گردش چرخ اقتصاد کشور.