وزیر آموزش و پرورش پادشاهی عربی سعودی دکتر “احمد العیسی” از ادغام سازی در ساختار وزارت خود خبر داد و اعلام کرد بخش اداری آموزش پسرانه و دخترانه این وزارت با یکدیگر ادغام شده اند و زیر نظر سازمان جدیدی تحت عنوان “بخش عملکرد آموزشی” در آمده است.
به گزارش الشرق الاوسط، این تغییرات جدید در راستای چشم انداز ۲۰۳۰ این کشور می گنجد و به منظور نوآوری و تحول در عملکرد تخصصی و ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر بین ادارات و سازمان ها خواهد بود.
ساختار جدید آموزش پرورش سعودی تقریبا تمام ادارات و سازمان های تابعه را فراگرفته است.
 در این ساختار ۱۰ سازمان جدید و ۵۴ اداره تشکیل شده است.
بعضی از این سازمان ها با عنوان آموزش عالی، پژوهش علمی، آموزش جهشی برای استعدادهای درخشان، بخش عملکرد آموزشی، مدارس خارج از کشور و… است.
العیسی در بخشنامه جدید خود، چند تن از مسئولان آموزشی را در پست های مختلف جدید برای این سازمان ها و اداره ها برگزیده است.