مهدی موسوی نژاد نماینده مجلس ایران - عکس از مهر

مهدی موسوی نژاد نماینده مجلس ایران – عکس از مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی موسوی نژاد نماینده مجلس ایران گفته است: ظن قوی این است که بستگان مسئولان از طریق واردات بنزین به ثروت و منافعی دست یافته اند. این افراد به قدرت و ثروت وصل هستند و در منافع مردم دست اندازی می کنند.

عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: همسر یک مقام مسئول در دولت واردکننده بنزین است که این امر تردیدها در خصوص پشت پرده واردات بنزین را افزایش می دهد.

وی تاکید کرد: وزارت نفت تاکنون نتوانسته بی کیفیتی بنزین تولید داخل را ثابت کرده و اسناد و مدارکی در خصوص سرطانزا بودن بنزین های داخلی منتشر کند.

موسوی نژاد با بیان اینکه پشت پرده واردات بنزین بازی سیاسی است، گفت: برخی از بستگان مسئولان به دنبال کسب منافعی هستند و در این راستا خواستار واردات بنزین می باشند.

عضو کمیسیون انرژی گفت: در صورتی که آلودگی بنزین تولید داخل ثابت شود کمیسیون انرژی خود وارد بررسی این موضوع شده و از ادامه تولید و فروش این بنزین جلوگیری می کند.