آرامگاه رابعه بلخی در پارکی کوچک در بلخ است و همه روزه افراد بسیاری برای زیارت آرامگاه او به این مکان می آیند.

آرامگاه رابعه بلخی در پارکی کوچک در بلخ است و همه روزه افراد بسیاری برای زیارت آرامگاه او به این مکان می آیند.

رابعه بلخی یکی از زنان شاعر پارسی گوی است که در سده چهارم هجری خورشیدی زندگی می کرد. برخی او را اولین شاعر پارسی گوی لقب داده اند. آرامگاه او در شهر باستانی بلخ – مزار شریف – در شمال کشور افغانستان است.

زندگی رابعه بلخی آمیخته ای از افسانه و حقیقت است. زنی که توانایی شعر گویی اش رودکی را مسحور خود می کند و عرفانش ابوسعید ابوالخیر را به تمجید از خود وادار می دارد. شاهزاده ای که قصه دلدادگی اش به غلامش به نام ” بکتاش” مضمون قصیده های عاشقانه عطار نیشابوری می شود.

عطار نیشابوری در “الهی نامه” و در بیش از چهارصد بیت، داستان زندگی رابعه بلخی را حکایت کرده است. اینکه چگونه برادر او “حارث” که حاکم بلخ بود دستور داد تا خواهرش را در حمام گردن بزنند و بر رسوایی و شیدایی او پایان دهند. آرامگاه او در پارکی کوچک در بلخ است و همه روزه افراد بسیاری برای زیارت آرامگاه او به این مکان می آیند. برای بسیاری از مردم بلخ و افغانستان، آرامگاه رابعه بلخی مکانی شریف و مورد احترام است.

در سراسر کشور افغانستان خیابانها، مدارس و میادین بسیاری به نام رابعه بلخی گذاشته شده است که نشان از میزان احترام به این شاعر و فرزانه سده چهارم هجری است. در سالهای اخیر و در مقابل آرامگاه منسوب به امام علی در بلخ – مزارشریف – نیز میدان و یادبود بزرگی به افتخار رابعه بلخی ساخته شده است.

آرامگاه رابعه بلخی در پارکی کوچک در بلخ است و همه روزه افراد بسیاری برای زیارت آرامگاه او به این مکان می آیند.

آرامگاه رابعه بلخی در پارکی کوچک در بلخ است و همه روزه افراد بسیاری برای زیارت آرامگاه او به این مکان می آیند.

برای بسیاری از مردم بلخ و افغانستان، آرامگاه رابعه بلخی مکانی شریف و مورد احترام است.

برای بسیاری از مردم بلخ و افغانستان، آرامگاه رابعه بلخی مکانی شریف و مورد احترام است.

برای بسیاری از مردم بلخ و افغانستان، آرامگاه رابعه بلخی مکانی شریف و مورد احترام است.

برای بسیاری از مردم بلخ و افغانستان، آرامگاه رابعه بلخی مکانی شریف و مورد احترام است.

آرامگاه رابعه بلخی در پارکی کوچک در بلخ است و همه روزه افراد بسیاری برای زیارت آرامگاه او به این مکان می آیند.

آرامگاه رابعه بلخی در پارکی کوچک در بلخ است و همه روزه افراد بسیاری برای زیارت آرامگاه او به این مکان می آیند.

در سراسر کشور افغانستان خیابانها، مدارس و میادین بسیاری به نام رابعه بلخی گذاشته شده است که نشان از میزان احترام به این شاعر و فرزانه سده چهارم هجری است.

در سراسر کشور افغانستان خیابانها، مدارس و میادین بسیاری به نام رابعه بلخی گذاشته شده است که نشان از میزان احترام به این شاعر و فرزانه سده چهارم هجری است.

در سالهای اخیر و در مقابل آرامگاه منسوب به امام علی در بلخ – مزارشریف – نیز میدان و یادبود بزرگی به افتخار رابعه بلخی ساخته شده است.

در سالهای اخیر و در مقابل آرامگاه منسوب به امام علی در بلخ – مزارشریف – نیز میدان و یادبود بزرگی به افتخار رابعه بلخی ساخته شده است.

مردان و کودکان افغان نزدیک میدان و یادبود رابعه بلخی - عکس شرق پارسی

مردان و کودکان افغان نزدیک میدان و یادبود رابعه بلخی – عکس شرق پارسی

مردان افغان حین استراحت نزدیک میدان و یادبود رابعه بلخی - عکس شرق پارسی

مردان افغان حین استراحت نزدیک میدان و یادبود رابعه بلخی – عکس شرق پارسی

برای بسیاری از مردم بلخ و افغانستان، آرامگاه رابعه بلخی مکانی شریف و مورد احترام است.

برای بسیاری از مردم بلخ و افغانستان، آرامگاه رابعه بلخی مکانی شریف و مورد احترام است.

در سراسر کشور افغانستان خیابانها، مدارس و میادین بسیاری به نام رابعه بلخی گذاشته شده است که نشان از میزان احترام به این شاعر و فرزانه سده چهارم هجری است.

در سراسر کشور افغانستان خیابانها، مدارس و میادین بسیاری به نام رابعه بلخی گذاشته شده است که نشان از میزان احترام به این شاعر و فرزانه سده چهارم هجری است.