محمد بن عبد الله الشریف جوان ناشنوای اهل سعودی است که بر معلولیت خود غلبه کرده و با زبان اشاره با پرنده شاهین سخن می گوید. او به همه ثابت کرد که معلولیت مانعی برای رسیدن به هدف نیست و با اراده و پشتکار همه سختی ها را پشت سر گذاشت.
الشریف در گفتگو با خبرگزاری سعودی (واس) افزود «او از بچگی عاشق شکار پرنده بود و در یکی از سفرهای شکار خود یک پرنده بزرگ زخمی دیده و به پدرش گفته نام این پرنده چیست. پدر محمد در جواب گفته که این پرنده شاهین شکاری است. محمد از پدر می خواهد که برایش یک پرنده بخرد. اما پدر محمد که فکر می کرد پسرش نمی تواند از پس نگهداری شاهین برآید مرتب این پا و آن پا می کرد تا اینکه پدر از دنیا رفت.
اما محمد که شاهین دوست داشت و آرزوی داشتن شاهین در سر داشت با پشتکار و اراده همه مشکلات را از سر راه برداشت. او در اوایل نحوه برقراری ارتباط با شاهین را بلد نبود و برخی از کسانی که در این حرفه کارکشته بود از آموزش محمد خودداری کردند چرا که تصور می کردند محمد نمی تواند شاهین نگهداری کند. اما او با اصرار و پشتکاری که داشت به همه ثابت کردند که اراده شکست ناپذیری دارد.

محمد در اوایل از موبایل برای ارسال صدا به شاهین و برقراری ارتباط استفاده می کرد اما بعد از مدتی موفق شد تا با زبان اشاره با شاهین ارتباط برقرار کند. محمد و شاهین با زبان اشاره ای که برای هر دو آشنا بود با یکدیگر حرف زدند.

محمد با اراده و پشتکار و عشق به این پرنده بر مشکلات خود غلبه کرد این تجربه را با اولین حضورش در جشنواره شاهین ملک عبد العزیز ثبت کرد. این جشنواره در شمال ریاض روز یکشنبه ۲۷ ژانویه (۷ بهمن) برگزار می شود.
الشریف از دست اندر کاران جشنواره شاهین ملک عبد العزیز به خاطر فرصت حضور او در بزرگ ترین جشنواره شاهین تشکر کرد.