وزیر بهداشت گفت بیمه درمانی پس از اقدامات مشخصی اعمال خواهد شد

hgyrhfheufmnruvjfejfjfuj4

ماجد الحقیل وزیر مسکن عربستان سعودی روز گذشته فاش کرد هدف وزارتخانه تنوع بخشیدن به واحدهای مسکونی موجود برای همه گروه های درآمدی، و بهبود واحدها از نظر عرضه است. وی افزود قیمت این واحدهای مسکونی از ۳۰ درصد از درآمد شهروندان بیشتر نخواهد بود. الحقیل افزود وزارت همچنین به دنبال رسیدن به درصد مالکیت به میزان ۵۲ درصد تا سال ۲۰۲۰ است.

وزیر مسکن در یک کنفرانس مطبوعاتی که بعد از ظهر روز گذشته در جده با مشارکت سه وزیر دیگر برگزار شد به شرح برنامه «تحول ملی»  که بخشی از چارچوب «چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی» است پرداخت.

دکتر توفیق ربیعه وزیر بهداشت نیز به نوبه خود گفت اجرای بیمه درمانی برای شهروندان پس از یک سری اقدامات و ساختار مورد نیاز اعمال خواهد شد.

 اما مهندس عادل فقیه وزیر اقتصاد و برنامه ریزی توضیح داد «تحول ملی» بر اساس شناسایی اهداف استراتژیک برای هر یک از وزارتخانه ها می باشد. وی به افزایش بهره وری از سیستم برنامه ریزی و اجرا از طریق تعریف شاخص های عینی و قابل اندازه گیری اشاره کرد.