شورای وزیران به ریاست نماینده پادشاه این کشور آن را تصویب کرد

شاهزاده محمد بن نایف در جلسه شورای وزیران عربستان سعودی – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

شاهزاده محمد بن نایف در جلسه شورای وزیران عربستان سعودی – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

شورای وزیران عربستان سعودی که روز گذشته به ریاست شاهزاده محمد بن نایف نماینده پادشاه این کشور در جده برگزار شد، یک چارچوب اجتماعی به تصویب رساند که تحت عنوان «شورای امور خانواده» مسؤلیت امور خانواده در کشور را به عهده می گیرد.

این چارچوب جدید به منظور تقویت جایگاه خانواده در کشور و محافظت از آن و ارتقاء نقش آن به عنوان یک خانواده قوی و منسجم است که از فرزندان خود مراقبت کند و به ارزش های دینی و اخلاقی متعهد باشد.

دکتر مفرج الحقبانی وزیر کار و توسعه اجتماعی عربستان سعودی توضیح داد این مصوبه، مسؤلیت مراقبت از امور خانواده در داخل کشور را دارد. الحقبانی تأکید کرد شورای امور خانواده به عنوان یک عامل اصلی در پایه و اساس جامعه، تمامی اهداف و نتایج مورد نظر از تقویت و انسجام خانواده را محقق خواهد کرد.