ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی در مراسم ادای سوگند وزیر آموزش و پرورش و اعضای جدید شورا با حضور شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد و شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی در مراسم ادای سوگند وزیر آموزش و پرورش و اعضای جدید شورا با حضور شاهزاده محمد بن نایف ولیعهد و شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان سعودی – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

دکتر احمد عیسی وزیر آموزش و پرورش و اعضای جدید مجلس شورا که بر اساس دستورات پادشاهی به پست خود منصوب شدند، روز گذشته در قصر یمامه در ریاض در مقابل ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی سوگند یاد کردند.

اعضای جدید پس از قرائت سوگند به دستورات پادشاه عربستان سعودی گوش دادند. این مراسم با حضور شاهزاده محمد بن نایف بن عبد العزیز ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران و وزیر کشور، و شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم شورای وزیران و وزیر دفاع عربستان سعودی برگزار شد.