بازار طلا و. ارز مدام در حال نوسان است - عکس از مریت گولد

بازار طلا و. ارز مدام در حال نوسان است – عکس از مریت گولد

در آغاز تابستان دمای تالار شیشەای کاهش چشمگیری داشتە، بطوری کە در ١۴ روز گذشتە شاخص بازار سرمایە بە صورت پیوستە در مدار نزولی در حرکت بودە است و در این مدت ۳٫۳ درصد ریزش داشتە است تا سود بازار در سە ماهە اول سال ٩٣ بە منفی ٨ درصد برسد کە در مقایسە با بازارهای رقیب مانند مسکن، ارز، طلا و سپرده‌های بانکی با فاصلە زیادی در رتبە آخر قرار گیرد و این در حالی است کە در مدت زمان مشابە در سال گذشتە سود بازار سرمایە در حدود ٣٠ درصد بودە است.

بورس

در هفتە گذشتە شاخص کل با ١۶٢۶ واحد کاهش بە رقم ٧٢٨٧٣واحد رسید کە این میزان در ٨ ماه گذشتە بی سابقبە بودە است. همچنین بە گزارش وب سایت بورس تهران در ۵ روز کاری هفتە گذشتە ٢٩١٨ میلیون سهم در ٢٠٠ هزار نوبت بە ارزش ۶۴۵ میلیارد تومان معاملە شد کە به ترتیب ١٣ درصد، ١۵ درصد و ۵ درصد نسبت بە هفتە قبل خود کاهش نشان میدهد.

این روند سریع و بی وقفە ریزش بورس میتواند گویای مسائلی همانند هوشیاری سهامداران خرد و بی توجهی آنان بە اخبار و وعدەهای خوشبینانە کە در چند ماه اخیر ید طولایی در احیای کاذب بورس تهران داشتەاند، باشد. کە بازار را بە رخوت و کسادی بی سابقەای فرو بردە است. سهامداران اکنون در انتظار اخباری هستند کە منجر بە بهرەوری شرکتها شود نە افزایش کاذب قیمتها. بسیاری از سهامداران یا سرمایە خود را کامللا از بورس خارج کردەاند و یا قسمت عمدە نقدینگی خود را بە بازارهای کم مخاطرەتر و پر سود تر منتقل نمودەاند. مجموع ارزش معاملات هفتگی در دو هفتە اخیر در حدود ۶٠درصد کاهش داشتە و تعداد کل خریداران نیز بە ۵٠ هزار نفر رسیدە کە ریزشی ٣٠ درصدی را نمایان میسازد.

بە هر کجا کە می نگریم دلایل عمدە این نابسامانی و رکود بازار سرمایە را عدم حمایت سهامداران بزرگ و حقوقی، کمبود نقدینگی، خروج نقینگی و نیز تزریق نکردن سرمایە بە بازار از طرف متولیان آن عنوان میشود.

نمودار تغییرات شاخص بورس از 10 اردیبهشت تا 28 خرداد (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار تغییرات شاخص بورس از ۱۰ اردیبهشت تا ۲۸ خرداد (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

باید توجه داشتە باشیم کە بازار کاملا رقابتی و بی رحم است و هر کسی یا نهادی کە وارد آن میشود در پی کسب سود است و نمیتوان انتظار داشت کە سرمایە خود را فدای رشد و ارتقای بازار نماید. دستگاههای ناظر نیز نباید دخالت نقدی در بازار داشتە باشند و یا از نقدشوندگی سهام جلوگیری نمایاند، زیرا تعادل عرضە و تقاضا بە هم خوردە و دیگر این بازار نیست کە قیمتها را تعیین میکند. مهمترین عامل حمایت از بازار ایجاد مکانیزمهای کارای نظارتی و شفافسازی و نیز احیای بستر اقتصادی و سیاسی برای شکوفایی بازار است.

در حدود ۶ ماه پیش بازار مملو از نقدینگی بود آنچنان کە از هر سو پول و سرمایە بە طرف آن سرازیر میشد و شاخص آن با سرعتی باور نکردنی تمام سطوح مقاومتی را درهم می شکست، ولی در آخر چە شد ؟ بازار منفجر شد. زیرا ظرفیت هضم و بارور کردن آن سرمایەهارا نداشت و آن هم بدلیل فقدان زیرساختهای اقتصادی و سیاسی برای رشد و پویایی بنگاههای تولیدی و خدماتی بود. در نتیجە سرمایەها بلعیدە شدند تا ارزش بورس تهران بە ارزش واقعی و ظرفیتهای بهرەوری خود نزدیکتر شود. در این میان هم کسانی کە زبدە تر بودند و بە اطلاعات بیشتری دسترسی داشتند برندە میدان بودند.
در حال حاضر و در کوتاه مدت از عواملی کە میتوانند تا حدی حامی بازار سرمایە باشند، میتوان ازنتایج مثبت مذاکرات هستەای، سیاستهای قیمت گذاری محصولات با توجە بە افزایش قیمت حاملهای انرژی و نیز جلب اعتماد سرمایە گذاران با بکار گرفتن سازوکارهای مناسب دسترسی برابر بە اطلاعات نام برد.

یکی از این اصلاح قیمتها هم در هفتەای کە گذشت صورت گرفت و افزایش قیمت حدودا ٢٠ درصدی سیمان ابلاغ گشت کە از شنبە ٣١ خرداد قابل اجرا میباشد کە باعث شد در روز آخر هفتە سهامداران کە با افزایش قیمتها در پی افزایش حاشیە سود شرکتها هستند از شرکتهای سیمانی استقبال کنند و نمادها را سبزپوش نمایند.

طلا و ارز

در هفتە گذشتە قیمت طلای جهانی صعود قابل توجهی داشت کە افزایش یک روزە ۳٫۳ درصدی روز پنجشنبە ١٩ ژوئیە در ٩ ماه اخیر بی نظیر بود و قیمت این فلز گران بها را بە ١٣٢٢ دلار در انس رساند. رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی باعث شد تا قیمت انواع سکه در بازارهای داخلی کمی تقویت شود ولی در مقابل تقویت ریال در برابر دلار در هفتەای کە گذشت قسمت عمدە این افزایش قیمت را خنثی ساخت.

در آخرین روز کاری هفتەای کە گذشت

نمودار تغییرات قیمت طلا از 23 آوریل تا 20 ژوئن (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار تغییرات قیمت طلا از ۲۳ آوریل تا ۲۰ ژوئن (برای دیدن نمودار در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

دلار ٣١٨٧ تومان، پوند ۵٣٨۶ تومان و یورو ۴٣۵٢ تومان معاملە شد. دلار در یک هفتە ای کە گذشت بە واسطە اعلام مسئولان از ورود دلار بە بازار و نیز خبر شروع نگارش متن توافق نهایی با ۵+١ بر سر اختلافات هستەای ایران کاهشی ۶٠ تومانی را در بازارهای داخلی تجربە کرد کە باعث مقاومت طلای داخل در مقابل افزایشات جهانی انس طلا شد. در پایان هفتە هر قطعە سکە بهار آزادی طرح جدید ٩۵٠٠٠ تومان، طرح قدیم ٩۴۶٠٠٠ تومان. نیم سکە ۴٧۵٠٠٠ تومان و هر گرم طلای ١٨ عیار ٩۶٨١٣ تومان معاملە شد.

عوامل و حواشی بسیاری در روزهای گذشتە دست بە دست هم دادند تا قیمت طلا را دوبارە بە بالای ١٣٠٠ دلار بکشند. گزارش بانک جهانی از برآورد رشد اقتصادی جهان، آمریکا و چین کە نشانگر کاهش در این شاخصهاست یکی از حوامل جان گرفتن دوبارە قیمت انس طلا بود. به علاوە سیستهای انبساطی منطقە یورو و آغاز جنگ داخلی در عراق کە دومین صادر کنندە نفت اوپک است تمایلات بە سمت این فلز گرانبها را بە شدت تقویت کردە است. همچنین رشد خیرە کنندە انس طلا در روز پنجشنبە در پی انتشار نتایج نشست دو روزە فدرال رزرو آمریکا رم خورد کە مبنی بر کاهش پیشبینی رشد اقتصادی این کشور است.