nefertaritomb-2032016-001

در شهر اقصر تاریخی که در جنوب مصر برقرار شد، یک نمایشگاه ” ملکه نفرتاری.. خانم زیبا” با حضور سید هارون، وزیر فرهنگ سودان، فرانسیس امین، کنسول ایتالیا برگزار می شود

این نمایشگاه حاوی عکس های بزرگ ونقاشی های ودیواری مقبره ملکه نفرتاری ومعبد ابوسمبل (جنوب اسوان)  که در ایتالیا چاپ شده است.

فرنسس أمین به خبرگزاری المان گفت که این نمایشگاه که روزگذشته افتتاح کرد، شامل ۲۶ تابلو توسط مرکز فرهنگی ایتالیا ارائه شده است.