دستورات شامل وزیر آموزش وپرورش ومعاون وزرا و مشاوران در دربار سلطنتی

4718523698568.654785213.kgdawqerolmn

 

 

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی، دوازده فرمان صدور کرد، از جمله دکتر احمد العیسی، وزیر آموزش و پرورش وعبد الله ملفی معاون وزیر خدمات ملکی درجه عالی منصوب گردیدند

براساس دوازده فرمان: دکتر توفیق السدیری به معاونت امور مساجد وزارت امور اسلامی و اوقاف عربستان سعودی، عبدالعزیز بن سالم بن محمد الرویس، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی بن ناصر الغفیص، عبدالله بن عبدالعزیز الضراب وصالح بن عبدالرحمن الشهیب به عنوان اعضای جدید مجلس مشورتی منصوب گردیدند.

همچنین جمعان بن رشید بن عبدالمجید بن رقوش به عنوان رئیس دانشگاه علوم امنیتی نایف، و فهد بن محمد بن عبدالله بن هدیان به عنوان مشاور وزارت کشور ومحمد بن عبدالله بن صالح العمیل به عنوان دبیر هیات وزیران وسعود بن عبدالله القحطانی وعزام بن محمد الدخیل نیز به عنوان وزیر مشاور در دیوان پادشاهی منصوب گردیدند.