پادشاه عربستان سعودی هنگام استقبال از پادشاه مراکش در طنجه .. در گوشه تصویر شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی با شاه محمد ششم – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

پادشاه عربستان سعودی هنگام استقبال از پادشاه مراکش در طنجه .. در گوشه تصویر شاهزاده محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی با شاه محمد ششم – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی و شاه محمد ششم پادشاه مراکش روابط برادرانه بین دو کشور و راه های تقویت و توسعه آن در راستای خدمت به منافع دو کشور را مورد بررسی قرار دادند و درباره برخی از موضوعات مشترک بحث و تبادل نظر کردند.

این رایزنی در مقر اقامت پادشاه عربستان سعودی در شهر طنجه در مراکش صورت گرفت. شاه محمد ششم در دیدار با پادشاه عربستان سعودی برای او اقامت خوشی در مراکش آرزو کرد.

ملک سلمان بن عبد العزیز نیر به نوبه خود از پادشاه مراکش برای پذیرایی و استقبال خوب در مراکش تشکر و قدردانی کرد.

در این دیدار شاهزاده خالد بن فهد بن خالد، شاهزاده منصور بن سعود بن عبد العزیز، شاهزاده طلال بن سعود بن عبد العزیز، شاهزاده حسام بن سعود بن عبد العزیز، شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع، به  علاوه جمعی از شاهزادگان حضور داشتند.