موضع گیری پادشاه عربستان سعودی تأکیدی بر وارد شدن زنان به عنوان شریکی اصلی در مدیریت شوراهای محلی

 ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی

با حمایت مستقیم ملک سلمان بن عبد العزیز پادشاه عربستان سعودی، زنان این کشور برای اولین بار به عنوان رأی دهنده و کاندید، در انتخابات شهرداری عربستان سعودی شرکت خواهند کرد.

حمایت پادشاه عربستان سعودی در راستای حمایت وی از نقش اصلی زنان در کنار مردان برای ساخت کشور و توسعه آن، با حضور به عنوان شریک کلیدی در تصمیم گیری های مربوط به مدیریت شوراهای شهر در سومین دوره آن صورت می گیرد.

مشارکت عمومی زنان در انتخابات و کار شوراهای شهری، با ضوابط شرعی صورت می گیرد که حریم خصوصی و جایگاه زنان در جامعه را حفظ کند، و با ترکیب انسانی او متناسب باشد. زنان عربستان سعودی با شرکت برابر با مردان، در رقابت های انتخابات شهرداری، وارد مرحله جدیدی می شوند و این امر حرکت جدیدی به شمار می آید که باعث افزودن چیز جدیدی در مدیریت کار شوراهای شهر در مناطق مختلف کشور، و همچنین فراهم شدن فرصتی برای زنان برای کاندید شدن و انتخاب کردن کسی است که در او توانایی پیشبرد خدمات شهرداری در منطقه را می بینند.

بنا به گزارش های رسیده از وزرات امور شهری عربستان سعودی، زنان این کشوردر غنی سازی موضوعات و معاملات شهرداری که منافع شهروندان را به طور مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد، مشارکت خواهند کرد.