مناطق نفتی در عربستان سعودی

ریاض: شجاع البقمی

ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین فرمانی مبنی بر کم کردن مالیات شرکت های نفتی صادر نمود. این اقدام از ابعاد راهبردی در راستای تامین منافع کشور و مردم برخوردار است.

در این دستور آمده است که مالیات بر درآمد تولید کنندگان روغن و هیدروکربن در پادشاهی عربستان سعودی عبارت است از: ۵۰ درصد برای تولید کنندگانی که ارزش کل سرمایه گذاری های آنان بیش از ۳۷۵ میلیارد ریال (صد میلیارد دلار) و ۶۵ درصد برای تولید کنندگانی که ارزش کل سرمایه گذاری های آنان بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال (۸۰ میلیارد دلار) و کمتر از ۳۷۵ میلیارد  ریال (صد میلیارد دلار) و ۷۵ درصد برای تولید کنندگانی که ارزش کل سرمایه گذاری های آنان بیش از ۲۲۵ میلیارد ریال (۶۰ میلیارد دلار) و کمتر از ۳۰۰ میلیارد ریال (۸۰ میلیارد دلار) و ۸۵ درصد برای تولید کنندگانی که ارزش کل سرمایه گذاری های آنان کمتر از ۲۲۵ میلیارد ریال (۶۰ میلیارد دلار) است.

محمد الجدعان وزیر دارایی عربستان سعودی درباره فرمان پادشاهی در خصوص کاهش مالیات شرکت های نفتی و مواد هیدروکربنی در کشور گفت “این فرمان دارای جنبه های استراتژیک بوده و در راستای تامین منافع کشور و مردم و حفظ دستاوردهای ملی برای نسل های آینده تعریف می شود.”

وزیر دارایی عربستان سعودی افزود “این فرمان اثرات منفی بر توانمندی دولت در خدمت رسانی عمومی به مردم ندارد. کاهش مالیات شرکت های نفتی و تولید کننده هیدروکربن در عربستان سعودی از طریق توزیع درآمدهای پایدار این شرکت ها و پرداخت های مالی دیگری به دولت از جمله درآمدهای ناشی از سود سرمایه گذاری ها جبران می شود.”

الجدعان خاطر نشان کرد “فرمان پادشاهی در راستای تقویت جایگاه کشور به عنوان محلی برای سرمایه گذاری در سطح جهان صادر شده و این فرمان با “چشم انداز ۲۰۳۰ پادشاهی عربستان سعودی” همسویی دارد.

در این راستا، وزارت انرژی و صنایع و ثروت های معدنی عربستان سعودی هم با تمجید از فرمان پادشاهی آن را اقدامی مثبت در راستای حمایت از جهت گیری های دولت درباره تنوع بخشی به منابع درآمدی و در نهایت حمایت از اقتصاد ملی ارزیابی کرد.

مهندس خالد الفالح وزیر انرژی و صنایع و ثروت های معدنی گفت نتیجه فرمان پادشاهی درباره کاهش مالیات شرکت های تولید کننده نفت و مواد هیدروکربنی این خواهد بود که در این حوزه می توان به استانداردها و میانگین های جهانی نزدیک تر شد.

“آرامکو سعودی” هم فرمان پادشاهی درباره کاهش مالیات شرکت های نفتی و تولید کنندگان هیدروکربن در کشور را گامی مثبت در جهت تنوع بخشی به منابع درآمد کشور  و حمایت اقتصاد ملی ارزیابی کرد.

مهندس امین ناصر مدیر اجرایی آرامکو سعودی گفت “کاهش نرخ مالیات این شرکت از ۸۵ درصد به ۵۰ درصد باعث می شود تا مالیات بر درآمد آرامکو سعودی با نرخ های جهانی در این خصوص همسو باشد.”

ناصر افزود “آرامکو  سعودی به مشارکت خود در عرصه توسعه و تنوع بخشی به اقتصاد ملی در راستای چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی ادامه می دهد.”