فرمانده سپاه پاسداران میگوید که کشورش با وجود بدبینی به موضع اروپاییها اما فرصتی از سوی رهبر ایران برای مذاکره و البته تضمین صددرصدی از سوی آنان داده شده است که اگر به جایی نرسد باید همان مسیر پنج سال پیش را ادامه دهیم.

وی همچنین گفته است؛ توافق برجام به جای آنکه مانعی برای رفع تحریم ها باشد به نهادینه سازی تحریم ها در کشور منجر شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، جعفری با تاکید بر این که خروج آمریکا از برجام چیز جدیدی نیست، گفته است؛ که در این حالت اقتصاد مقاومتی تنها راه علاج مقابله با دشمنان است، اما متاسفانه آن هم به خاطر تفاوت مبنایی در بین مسئولان در ارتباط با اقتصاد به خوبی اجرا نشده است.