از مفاهیم «اعلامیه تونس» قدردانی کرد

ملک سلمان بن عبد العزیز در جلسه شورای وزیران در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

ملک سلمان بن عبد العزیز در جلسه شورای وزیران در ریاض – عکس از خبرگزاری عربستان سعودی

شورای وزیران عربستان سعودی از تصمیم شورای همکاری خلیج مبنی بر تروریستی خواندن حزب الله و رهبران و سازمان های وابسته به آن قدر دانی کرد. این تصمیم با توجه به ادامه اعمال خصمانه شبه نظامیان این حزب اتخاذ شد که نقض آشکار حاکمیت و ثبات و امنیت کشورهای شورای همکاری به شمار می رود، و عنوان کرد که اقدامات این شبه نظامیان در برخی کشورهای عربی با ارزش ها و اصول اخلاقی و انسانی و قوانین بین المللی منافات دارد و امنیت ملی عربی را تهدید می کند.

شورای وزیران عربستان سعودی که روز گذشته به ریاست ملک سلمان بن عبد العزیز در ریاض تشکیل جلسه داد همچنین از بیانیه دبیرخانه  شورای وزیران کشور کشورهای عربی صادره در اختتامیه سی و سومین دوره این شورا که در پایتخت تونس برگزار شد و به نام «اعلامیه تونس» صادر شد قدردانی کرد. این بیانیه شامل محکومیت تروریسم و تمامی راه های حمایت و تأمین بودجه آن و همچنین تروریسم دولتی اسرائیل در سرزمین های فلسطین اشغالی، و محکومیت حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران بود.