شورای امور اقتصادی به ریاست جانشین ولیعهد، طرح را برای تصویب به هیئت دولت ارائه داد

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد عربستان سعودی

شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد عربستان سعودی

شورای امور اقتصادی و توسعه، به ریاست شاهزاده محمد بن سلمان بن عبد العزیز جانشین ولیعهد و معاون دوم رئیس شورای وزیران و وزیر دفاع، طی جلسه بعد از ظهر روز گذشته خود در جده،  تعدادی از موضوعات اقتصادی و توسعه را مورد بررسی قرار داد که از آن جمله برنامه تحول ملی است که برگرفته از «چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی» می باشد، و پیش نویس نهایی آن برای بررسی و تصویب به شورای وزیران ارائه شد.