پادشاه عربستان سعودی سیاست کشور را در افتتاح دوره امروز پارلمانی ارائه می کند

دکتر عبد الله آل الشیخ رئیس مجلس شورای عربستان سعودی – عکس از الشرق الأوسط

دکتر عبد الله آل الشیخ رئیس مجلس شورای عربستان سعودی – عکس از الشرق الأوسط

در حالی که عربستانی ها با علاقه زیادی در انتظار سخنرانی ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور به مناسبت افتتاح چهارمین سال دوره ششم مجلس شورا هستند، که قرار است سیاست داخلی و خارجی عربستان سعودی را مورد بحث قرار دهد، دکتر عبد الله آل الشیخ رئیس مجلس شورا در گفتگویی به همین مناسبت با «الشرق الأوسط» تأکید کرد که سخنرانی پادشاه عربستان سعودی اهمیت بسزایی دارد زیرا به علت شرایط پیرامون کشور این سخنرانی اهمیت دارد و همچنین، اولین سخنرانی پادشاه از زمان به قدرت رسیدن وی است.

آل الشیخ تأکید کرد که دولت بر مجلس شورا دستورات معینی را تحمیل نمی کند، بلکه از آن برای بررسی هر موضوعی نظر خواهی می کند، و دولت اغلب تصمیمات خود را در مورد معینی پس از اخذ نظر شورا صادر می کند. آل الشیخ اشاره کرد که عضویت زنان در مجلس کار متمایزی بود و بحث و بررسی ها را بیش از انتظار تحت تأثیر قرار داد.