شبه نظامیان حوثی بزرگ ترین تهدید روی زمین است

گراهام جونز نماینده حزب کارگر و رییس کمیته های مجلس عوام انگلیس روز یکشنبه (۴ نوامبر) گفت «گروه شبه نظامی حوثی مورد حمایت ایران در شرایط کنونی بزرگ ترین تهدید روی زمین است.»
او افزود «این کودتاچیان در یمن به دلیل حمایت ایران از آنان به خوبی تجهیز نظامی شده اند.»
گراهام جونز، حوثی ها را مقصر بحران انسانی یمن خوانده و در گفتگو با رادیو ۴ بی بی سی در خصوص مقررات مصادره سلاح یادآور شد «فارغ از خطرات زیست محیطی اما گروه مسلح حوثی به خوبی تجهیز نظامی شده اند. آنها اینک بزرگ ترین تهدید روی زمین هستند.»
به گفته آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در جریان جلسه جمع آوری کمک مالی در ژنو گفت «بدترین بحران انسانی کنونی در جهان دامنگیر یمن شده است.»
گوترش افزود «حالا که چهار سال از جنگ یمن گذشته بیش از ۲۲ میلیون نفر که چیزی حدود سه چهارم جمعیت کشور است به کمک و حمایت نیاز مبرم دارند. چندین میلیون شهروند یمنی هم که اصلا به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارد. به اینها باید احتمال شیوع وبا را هم افزود.»
نهادهای بین المللی درباره بزرگ ترین بحران فاجعه بار گرسنگی قرن در یمن هشدار دادند که کل کشور را در آینده نزدیک به فنا می دهد. این فاجعه به دلیل سرسختی و عناد شبه نظامیان حوثی و عدم پذیرش قوانین بین المللی و تداوم جنگ توسط این گروه به وقوع پیوست. زیرساختارهای کشور بر اثر این نبرد به کلی از بین رفته است.