صحنه هایی از جلسه دیروز شورای مشورتی عربستان (واس)

صحنه هایی از جلسه دیروز شورای مشورتی عربستان (واس)

ریاض – نایف الرشید

برخی از توصیه های کمیته امور امنیتی در خصوص گزارش سالانه وزارت دفاع در جلسه روز گذشته شورای مشورتی عربستان سعودی به تصویب رسید. توصیه های این کمیته با هدف حمایت از تلاش های وزارت دفاع و بخش های گوناگون نظامی وزارتخانه و واحدهای مسئول دفاع از میهن “به ویژه در مرحله کنونی و شرایط فوق العاده منطقه ای” تنظیم شده است.

جلسه شورای مشورتی به ریاست دکتر عبد الله آل شیخ برگزار شد. اعضای شورا بعد از شنیدن نظرات کمیته امور امنیتی درباره برخی انتقادات وارده از سوی اعضای شورا به گزارش سالانه وزارت دفاع اقدام به تصویب توصیه های یاد شده نمودند. گزارش سالانه وزارت دفاع در سال مالی ۱۴۳۵/۱۴۳۶ هجری قمری برابر با ۲۰۱۴/۲۰۱۵ میلادی تدوین شده است.

در این جلسه، گزارش های سالانه شهرک انرژی هسته ای و انرژی تجدید پذیر ملک عبد الله مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفت. اعضای شورا بر لزوم اجرای پروژه های مربوط به انرژی جایگزین توسط این شهرک تاکید کردند. ضمنا، آنها خواستار ارتقای کارکرد و پروژه های این شهرک و همسویی آنها با “چشم انداز عربستان سعودی ۲۰۳۰” شدند. هدف مورد نظر در این چشم انداز تکیه بر انرژی های تجدید پذیر اعلام شده است.

شاهزاده خالد بن عبد الله بن محمد بن مقرن آل سعود گفت در تمامی گزارش های سالانه این شهرک به هیچ دستاوردی در رابطه با فعالیت های متکی بر انرژی تجدید پذیر اشاره نشده است. دکتر عبد الله الحربی و دکتر منصور الکریدیس هم به عدم وجود استراتژی در رابطه با انرژی های تجدید پذیر و عدم توجه به بکارگیری انرژی هسته ای صلح آمیز اشاره کردند.

خانم دکتر فردوس الصالح خاطر نشان کرد شهرک انرژی هسته ای و انرژی های تجدید پذیر ملک عبد الله تا کنون دستاورد خاصی نداشته و با وجود اینکه هفت سال از تاسیس آن می گذرد اما فعالیت های این شهرک به حوزه مطالعاتی محدود شده است. عربستان سعودی از منابع انرژی همچون عنصر توریم، یکی از سوخت های جایگزین اورانیوم برخوردار است.

مهم ترین توصیه های گزارش یاد شده بدین شرح است: شهرک انرژی هسته ای ملک عبد الله در گزارش های آتی به گام های فعلی برای ادغام انرژی های تجدید پذیر در سایر منابع انرژی ملی اشاره کند. این شهرک به همکاری و هماهنگی با دانشگاه های عربستان سعودی در رشته های تخصصی دانش هسته ای و مهندسی هسته ای مبادرت ورزد. دو طرف در زمینه پژوهش های هسته ای و کارآمدی متخصصان مهندسی هسته ای  و تلاش برای افزایش حجم بومی سازی طراحی و احداث و مدیریت و به کارانداختن سیستم های انرژی های تجدید پذیر و سرعت بخشیدن به روند احداث سایت های تخصصی آزمایشی فناوری انرژی خورشیدی به منظور پی بردن به اینکه تا چه اندازه بکارگیری این انرژی با شرایط آب و هوای عربستان سعودی مناسب است همکاری کنند.

در این راستا، توصیه های دیگری هم در راستای تولید برق ارائه شده است. مکان احداث کارخانه های تولید برق باید در جایی باشد که تاثیر منفی بر محیط زیست و تاسیسات پیرامون آنها نداشته باشند.