4f4f4f4f4f4f4f4f

تمام سلام نخست وزیر لبنان گفت که اختلافات سیاسی لبنان را تضعیف کرده وزمینه را برای ایجاد دولت‌های کوچک در داخل فراهم می‌کند.

سلام در حاشیه کنفرانس «کمک کنندگان به سوریه» در لندن، در گفتگو با “الشرق الاوسط” گفت: “ادعا نمی‌کنیم که کنترل کل اوضاع لبنان را به بهترین شکل در دست داریم. لبنان به دلیل بحران سیاسی داخلی که باعث تضعیف عملکرد دولت شده، با شرایط بسیار سختی مواجه است”، وی افزود: ” متاسفانه اختلافات سیاسی و اینکه هر جناحی بر این باور است که جایگاه، رویکرد و سهم خود را در دولت دارد، موجب تضعیف دولت شده و فضا را برای ایجاد دولت‌های کوچک در کشور فراهم کرده است”.

سلام همچنان تاکید کرد: “مشارکت حزب الله در جنگ سوریه متناسب با سیاست‌های دولت نیست، اما نتوانسته‌ام مشکل مشارکت حزب الله در جنگ سوریه را حل کنم”.

نخست وزیر لبنان در ادامه با تاکید بر اینکه رابطه لبنان با عربستان سعودی رابطه‌ای تاریخی وعمیق است.