هر ساله با آغاز ماه محرم، مراسم مذهبی-سنتی و سوگواری در اقصی نقاط ایران برگزار می شود و معابر و ساختمان ها در تمامی شهرها با پرچم های سیاه پوشیده می شود.

فروش پرچم های سوگواری در ایام محرم-  عکس از شرق پارسی

فروش پرچم های سوگواری در ایام محرم- عکس از شرق پارسی

فروش زنجیرهای عزاداری در تهران- عکس از شرق پارسی

فروش زنجیرهای عزاداری در تهران- عکس از شرق پارسی

فروش پارچه های سوگواری در تهران- عکس از شرق پارسی

فروش پارچه های سوگواری در تهران- عکس از شرق پارسی

فروش اقلام سوگواری در ایام محرم تهران- عکس از شرق پارسی

فروش اقلام سوگواری در ایام محرم تهران- عکس از شرق پارسی

فروش پرچم های مذهبی در ایام محرم در تهران- عکس از شرق پارسی

فروش پرچم های مذهبی در ایام محرم در تهران- عکس از شرق پارسی

فروش خیمه های سوگواری ایام محرم - عکس از شرق پارسی

فروش خیمه های سوگواری ایام محرم – عکس از شرق پارسی

نصب پرچم های سوگواری در تهران- عکس از شرق پارسی

نصب پرچم های سوگواری در تهران- عکس از شرق پارسی

خرید و فروش پرچم های سوگواری در تهران- عکس از شرق پارسی

خرید و فروش پرچم های سوگواری در تهران- عکس از شرق پارسی

مرکز فروش اقلام سوگواری در ماه محرم تهران- عکس از شرق پارسی

مرکز فروش اقلام سوگواری در ماه محرم تهران- عکس از شرق پارسی

مرکز فروش اقلام سوگواری در ماه محرم تهران- عکس از شرق پارسی

مرکز فروش اقلام سوگواری در ماه محرم تهران- عکس از شرق پارسی

مرکز فروش اقلام سوگواری در ماه محرم تهران- عکس از شرق پارسی

مرکز فروش اقلام سوگواری در ماه محرم تهران- عکس از شرق پارسی