ماهان ایر

ماهان ایر

گزارش جدیدی از آمریکا فاش می کند که شرکت هواپیمایی «ماهان»، هنوز هم پروازهای محرمانه خود را با استفاده از ارقام جعلی برای حمل و نقل سلاح و مبارزان به دمشق، تحت پوشش غیر نظامی ادامه می دهد.

این گزارش که در مجله «فوربس» منتشر شده است،  نقش شرکت «ماهان» در ارسال تسلیحات و افراد مسلح به سوریه را نشان می دهد، آن هم در زمانی که تهران به دنبال امضای قراردادهای بزرگی است که به موحب آن ها ۵۰۰ هواپیمای غیر نظامی به دست می آورد. مجله «فوربس» از بهره برداری ایران که هنوز هم به دنبال مقاصدی است که نگرانی های بین المللی از توافق هسته ای را بر می انگیزد هشدار می دهد و می افزاید: «ایران مهم ترین کشور حامی تروریسم در جهان باقی می ماند، و هنوز هم یکی از کشورهایی است که در شاخص بازل برای مبارزه با پولشویی در سال ۲۰۱۶ قرار دارد». این شاخص که به تازگی منتشر شده است، به ارزیابی خطرات ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم در ۱۴۹ کشور می پردازند.