شمش طلا - خبرگزاری عکس اروپایی

شمش طلا – خبرگزاری عکس اروپایی

بورس

بازار بورس تهران گە آهستە و پیوستە و گە شتابان و گسستە همچنان روند رو بە پایین خود را کە از ۶ ماە پیش آغاز گشتە طی میکند.

براساس آمار سایت رسمی بورس تهران در هفتە گذشتە شاخص کل با ١٣٧٣ واحد کاهش بە ٧٠٨٧۶ واحد رسید کە نشان دهندە ریزشی ١،٩ درصدی نسبت بە هفتە پیش از خود است. همچنین شاخصهای بازار اول و دوم بە ترتیب با ٢،٠٧ درصد کاهش و ١،۴٨ درصد کاهش بە ۵٢۵٨۶ واحد و ١٣٧١٧۴ واحد رسیدند.

در هفتە گذشتە نمادهای معاملاتی ایران خودرو، پالایش نفت بندرعباس، گسترش نفت و گاز پارسیان، بانک پاسارگاد، توسعە معادن و فلزات، بانک ملت، هلدینگ نفت گاز پتروشیمی تامین، فولاد مبارکە، پتروشیمی فردیس، بانک پارسیان، نفت سپاهان و نیز ۵٠ شرکت فعال‌تر،٣٠ شرکت بزرگ،آزاد شناور و بازار اول و بازار دوم وضعیتی قرمز داشتند.

بازار سرمایە از حدود ۶ ماه پیش یعنی نقطە اوج شاخص ١٠٠هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست دادە و این ریزش از ابتدای سال جاری بە میزان ٣۵ هزار میلیارد تومان است. بخشی از این ضرر و زیان را میتوان بعنوان ضرر از سود در نظر گرفت، یعنی سهامدارانی کە در مقاطع مختلفی زیر سطح کنونی شاخص سرمایگذاری نمودەاند و البتە کە بخشی از این سرمایەها با احتساب تورم قربانی گشتەاند.

اما بخش عمدەای از این خسارت بە سرمایه گذارانی حقیقی وارد آمدە کە بدون دانش و اطلاعات و بە صورت هیجانی فریب خوشبینی ها را خوردەاند. بورس تهران در سال ٩١ بازدهی در حدود ۴٨ درصد داشت کە مصادف بود با کاهش ناگهانی ارزش ریال و افزایش سطح عمومی قیمتها کە بە تبع آن تاثیر بسزایی در افزایش ارزش ریالی دارایی های ملموس شرکتهای بورسی و بدنبال آن رشد شاخص بازار سهام داشت.

اما بخش عمدە رشد ١٣٣ درصدی ٩ ماه اول سال ٩٢ حبابی بیش نبود زیرا با وجود افزایش ارزش بازار بە میزان ٧٠ میلیارد دلار شاهد توسعە بنگاههای اقتصادی و شرکتهای بورسی و نیز افزایش تولید، صادرات و اشتغال زایی آنچنانی نبودیم و فقط برای ایجاد فضا برای ورود سرمایەهای بیشتر بە بازار، قیمت سهام بە طور سرسام آوری افزایش یافت کە هم اکنون بعد از گذشت ۶ ماه نظارەگر عقب نشینی قیمتها و پر کشیدن سرمایەها هستیم.

نمودار تغییرات شاخص بورس از 1 اردبیهشت تا 10 تیر (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار تغییرات شاخص بورس از ۱ اردبیهشت تا ۱۰ تیر (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

در واقع بازار و مکانیزم عرضە و تقاضا تدریجا در حال اصلاح بازار هستند کە قیمتها بیشتر نشانگر اوضاع واقعی بورس تهران باشند. هزینە این اصلاحات را هم سوداگران سراب میپردازند. در این میان تصمیمات نادرست متولیان بورس و مجلسیها و دست اندرکاران بازار و نیز عدم حمایت از تولید و صنایع مزید بر علت شدند.

در برهه ای کە پس از ٨ سال رکود و پس رفت باید تمهیداتی در خصوص حمایت از صنایع و تولید ملی اندیشیدە میشد نرخ مواد اولیە و حاملهای انرژی افزایش چشمگیری داشت کە باعث هرچە کمتر شدن حاشیە سود شرکتهای تراز اول بورسی شد. چند برابر شدن نرخ گاز پتروشیمی ها و حدودا چند برابر شدن نرخ خوراک آنها در زمانی بحرانی ضربە مهلکی بر پیکرە بازار وارد ساخت کە آثار روانی آن همچنان در میان سرمایه گذاران باقی است.

این گونە قیمت گذاری در مورد این صنایع حساس برای کشوری با منابع هنگفت گازی و نفتی بە معنای حذف و نادیدە گرفتن پتانسیلها و ظرفیتهای عظیم اقتصادی است کە میتواند توان رقابتی شرکتهای ایرانی را در مقابل شرکتهای رقیب در جهان و منطقە خاورمیانە صاحب موقعیتی بالا گرداند. به ویژه در چنین دورەای کە ایران با کاهش تحریمهای بین المللی روبرو است کە میتواند موقعیتی برای بازپس گرفتن و توسعە بازارهای پیشین باشد.

البتە از آنجا کە سیاست و اقتصاد دو مقولە منفک از یکدیگر نیستند این گونە تصمیم گیری ها ورخداد ها ایندە بورس را با مخاطرە همراه ساختە، میتواند دستاویزی برای مخالفان بودە و بازار سرمایە را کە ویترین اقتصاد کشور میباشد بە عنوان عملکرد ضعیف دولت قلمداد نمایند.

از جملە اقداماتی کە در هفتە گذشتە برای تقویت بازار سرمایە انجام گرفت نشست وزرای اقتصاد، صنعت، نفت، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس بورس بود کە منجر بە تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای ارز آزاد شد کە از شنبە ١۴ تیر قابل اجرا است، همچنین وزارت صنعت تاکید کرده است کە همه محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا عرضه شود. با توجه بە افزایش قابل توجە حاشیە سود پتروشیمیها و بهبود P/E آنها این تصمیم بە خودی خود میتواند شک مثبت بزرگی بە بازار وارد آورد و شاخص را بە مقدار قابل توجهی بالا بکشد. در هفتە آیندە نیز ٢ جلسە مهم با حضور وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و مجلسی ها برگزار میشود کە برای سهامدارن حائز اهمیت است.

البتە معلوم نیست این رخداد تا چە حد میتواند رونق بخش کل بازار سرمایە باشد. با توجە بە عملکرد شرکتهای بورسی، برآوردە نشدن انتظارات سهامداران از عملکرد ٩ ماهە و ١٢ ماهە شرکتها و وضعیت نابسامان عرضە و تقاضا در بازار انتظار آن نمی رود کە بدون خبرهای امیدوار کنندە و جامعی از آخرین نشست دورە ۶ ماهە مذاکرات خون تازەای در شریانهای اقتصاد و بازار سرمایە جریان یابد.

طلا و ارز

در انتهای هفتە گذشتە نرخ برابری دلار آمریکا بر حسب ریال در بازار آزاد ٣١۵٣ تومان، پوند ۵٣٨٠ تومان و یورو ۴٣١٠ تومان رقم خورد. نرخ دلار کە در هفتە پیش بە نزدیک ٣١٠٠ تومان رسیدە بود در پی افزایش قیمت دلار در بازارهای آسیایی وانتشار گزارش مثبت از اقتصاد آمریکا افزایش یافت و با ٣١۵٠ تومان رسید.

هر قطعە سکە بهار آزادی طرح جدید در آخرین روز کاری هفتە گذشتە ٩۵٩٣٠٠ تومان، نیم سکه ۴٨١ هزار تومان، ربع سکە ٢٧١هزار تومان و هر سکە یک گرمی ١٨٠هزار تومان معاملە شد. در روز دوشنبە ٨ تیرماه انس جهانی طلا در اثر بحران ژئوپولتیک عراق و نیز گزارش کوچکتر شدن اقتصاد آمریکا جهشی حدود ١۵ دلاری داشت و خود را بە ١٣٢٩ دلار رساند البتە کاهش قیمت دلار در داخل بر این افزایش قیمت چربید و اثر آن را بر بازار طلای داخل خنثی ساخت و در روندی کاهشی قیمت سکە را بە ٩۴٢ هزار تومان رساند.

نمودار تغییرات ارزش طلا از 23 می تا 3 ژوییه (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

نمودار تغییرات ارزش طلا از ۲۳ می تا ۳ ژوییه (برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید)

اما در انتهای هفتە با انتشار گزارش وزارت کار آمریکا از بهبود چشمگیر وضعیت اشتغال در آمریکا و نیز ادامە روند توقف محرک پولی فدرال رزروز آمریکا باعث تضعیف مجدد طلا گشتە و دلار در مقابل ارزهای دیگر قوت گرفت و همچنین در پی تصمیم بانک مرکزی اروپا در رابطە با عدم تغییر نرخ بهرە یورو در مقابل دلار ارزش باخت.

اما دوبارە با قوت گرفتن دلار در بازار ایران نیز طلا علیرغم کاهش قیمت اونس با افزایش قیمت مواجە شد و بە ٩۵٩ هزار تومان رسید. همچنان شاهد رابطە نزدیک و عکس اقتصاد آمریکا بە عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا با طلا هستیم و بە خوبی مشهود است کە کوچکترین تکانی در این غول اقتصادی چە پیامدی برای بازارهای جهانی خواهد داشت.

همچنین پیشبینی هفتگی سایت طلا kitco برای هفتە آیندە از قیمت انس طلا نشان میدهد کە از ١٨ کارشناس شرکت کنندە در آمارگیری (٣٨،٩%)٧ نفر رای بە افزایش ، (۴۴.۴%) ٨ نفر رای بە کاهش و (١۶،٧%) ٣ نفر معتقد بە نوسان اندک قیمتها هستند. این شرکت کنندگان شامل بانک‌های سرمایه‌گذاری، معامله‌گران شمش طلا، تحلیل‌گران فنی نمودارها و معامله‌گران بازارهای آتی هستند.