ماکت پایتخت جدید اداری مصر، یکی از مهمترین پروژه های آینده

ماکت پایتخت جدید اداری مصر، یکی از مهمترین پروژه های آینده

کنفرانس آینده مصر در شرم الشیخ علاوه بر کسب موفقیت های اقتصادی، موفقیت سیاسی نیز به دست آورد که اهمیت آن از موفقیت اقتصادی کمتر نبود. به طوری که جامعه بین المللی، و پیش از آن جامعه عربی، به ویژه کشورهای خلیج (عربستان، امارات، کویت و عمان) متعهد شدند که از مصر حمایت کنند و در کنار آن ایستاده و اتحاد خردمندانه ای که همه منطقه بدان نیازمند است را تحکیم کنند.

مصر آینده در شرم الشیخ، در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شد؛ آنهم با عمل نه با سخن. این امر در مشارکت نزدیک به نود کشور، و بیست و پنج سازمان منطقه ای و بین المللی، به علاوه ۷۷۵ شرکت از خلیج و آمریکا و اروپا، خلاصه شد. تا همگی حمایت مالی از مصر آینده را، از طریق تکمیل پروژه ها و سرمایه گذاری های اقتصادی، اعلام کنند. غیر از این موضع گیری های سیاسی که نشانگر پذیرفتن این واقعیت از سوی جامعه بین الملل بود که، باد تغییرات واقعی و مثبت در مصر وزیدن گرفته است. در واقع همه جهان مشتاق دیدن مصر آینده است؛ زیرا این به نفع همه است و نه تنها به نفع مصریان.

بنابراین نشست شرم الشیخ تنها موفقیت اقتصادی نداشت ، بلکه موفق شد که صفحه اغتشاش و اکاذیب منتشر شده درباره نظام جدید، که از سوی اخوان المسلمین و متأسفانه هم پیمانان منطقه ای آنان ترویج می شد، را پشت سر بگذارد. در حال حاضر صحنه به طور کامل تغییر یافت. امروز کشورهای جهان، برای حمایت از مصر و سرمایه گذاری در آن، از هم سبقت می گیرند. و در قدردانی و ستایش از مصر سخن گفته می شود؛ بخصوص درباره تلاش های صورت گرفته از سوی حکومت مصر برای به روز رسانی قوانین و مقرراتی که این کشور را به محیط مطلوبی برای سرمایه گذاری تبدیل کرد. از جمله موفقیت های سیاسی مهم نیز، لازم است به اظهارات وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد که گفت کشورش برای لغو توقف کمک های نظامی به مصر تلاش خواهد کرد. که این امری بسیار مهم است.

به همین علت است که موفقیت کنفرانس شرم الشیخ تنها اقتصادی نبود بلکه موفقیت سیاسی نیز بود. این بدین معناست که مصر و مصریان باید درک کنند که چرخه تغییری که به حرکت در آوردند، از سوی جامعه بین المللی، و پیش از آن جامعه عربی، به رسمیت شناخته شد. و اینک زمان کار و تلاش و موفقیت است؛ آنهم نه تنها برای مصر، بلکه برای همه منطقه. زیرا موفقیت مصر، و تبدیل آن به محیطی موفق در زمینه سرمایه گذاری، و کشوری توسعه یافته و تکامل یافته، نیازمند سرعت بخشیدن به حرکت تغییر مثبت در تمامی منطقه است که باعث تأسیس مرحله جدید و واقعی می شود، و نه تنها سر دادن شعارهای کهنه ای که هیچ چیز قابل ذکری انجام نداده است؛ جز خرابی و ویرانی و دریایی از خون که آن را پیرامون خود می بینیم.

موفقیت مصر، هر خردمند و دوستدار مصر و منطقه را خوشحال می کند. این موفقیت تنها به معنای بازگشت سیاسی مصر نیست، بلکه مصر را به نیروی محرکه ای برای توسعه و شکوفایی در منطقه ای که از تاریکی تلخی رنج می برد، تبدیل می کند. از شأن مصر آینده و موفق این است که اینک هم پیمانی واقعی برای جریان تغییر مثبت در منطقه باشد که رهبری آن را عربستان و امارات، از طریق ساخت، توسعه و پیشرفت کشورهای خود، به دست دارند. مصر امروز تأکید می کند که هم پیمانی واقعی برای قدرت های تغییر مثبت در منطقه است. اتحاد عربستان و امارات و مصر، اتحادی عاطفی نیست، بلکه برای حمایت از عمق امنیت عربی، و برای حمایت از ثبات است. و بسیار حائز اهمیت است که این اتحاد برای حمایت از بازسازی، سرمایه گذاری، آموزش و پرورش و ایجاد فرصت های شغلی به مرحله اقتصادی منتقل شود، تا اتحادی سازنده باشد نه ویرانگر. این همان چیزی است که جهان در شرم الشیخ به آن برکت داد و این همان چیزی است که مصر می خواهد و همه منطقه خواستار آن است.