«الکتائب» کناره گیری دو وزیر خود را با فساد طبقه حاکم توجیه کرد

سجعان قزی وزیر کار و الان حکیم وزیر اقتصاد لبنان

سجعان قزی وزیر کار و الان حکیم وزیر اقتصاد لبنان

پس از استعفای دو وزیر جدید دولت، و با وجود نبود رئیس جمهور، لبنان وارد بن بست دولتی جدیدی می شود که ادامه کار دولت در اداره امور را تهدید می کند. «حزب الکتائب»، که دو وزیر مستعفی به آن تعلق دارند، این اقدام را توجیه کرد و آن را اعتراض به فساد طبقه حاکم نامید.

با وجود این که به علت نبود رئیس جمهور در کشور و نبودن سلطه ای که استعفا را بپذیرد، اجرای این استعفا دشوار است، اما این اقدام حزب «الکتائب» بدون این که دولت را سرنگون کند، آن را در بن بست جدیدی در اتخاذ تصمیمات قرار می دهد.

سامی الجمیل رئیس حزب، استعفای سجعان قزی وزیر کار و الان حکیم وزیر اقتصاد را از دولت کنونی اعلام کرد و تأکید کرد:«نبرد بر روی عملکرد یک طبقه سیاسی شکست خورده است که با تقلب و بازی با مردم و وابستگی به کشورهای خارجی تخلف می کند».

پیش از این هم اشرف ریفی وزیر دادگستری در اقدامی مشابه استعفا داده بود تا تعداد وزرای مستعفی را به ۳ نفر از اصل ۲۴ وزیر دولت افزایش دهد که در حال حاضر و در نبود رئیس جمهور سلطه اجرایی را در کشور انجام می دهند.